Advanced and Extended Practice Funding

Communication to pharmacy professionals to access advanced and extended practice funding

All registered pharmacy professionals who provide public facing services from a community pharmacy or GP practice (including self-employed locums) can apply for funding to support them to develop advanced or extended skills.

Pharmacy professionals who work within these settings in Wales are eligible to access the funding for course fees only, in order to secure training opportunities that support delivery of NHS services.

Applications should be submitted by 30th June 2023. HEIW will then review these applications against the funding available and inform the applicant of the outcome of their application by 14th July. Those who have successfully secured funding will be supplied with a sponsorship letter from HEIW, which they can use when they apply for the course at the Higher Education Institute.

If you work in any of these sectors, please click here to find out more about the courses available and access an application form.

Advanced and extended practice training and funding opportunities – Overview | Rise 360 (articulate.com)

 

Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig

Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd mewn fferyllfa gymunedol neu bractis meddyg teulu (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddatblygu sgiliau uwch neu estynedig.

Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol sy’n gweithio o fewn y lleoliadau hyn yng Nghymru yn gymwys i gael mynediad at y cyllid ar gyfer ffioedd cyrsiau yn unig, er mwyn sicrhau cyfleoedd hyfforddi sy’n cefnogi darpariaeth gwasanaethau’r GIG.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 30ain Mehefin 2023. Bydd AaGIC yna’n adolygu’r ceisiadau hyn yn ôl y cyllid sydd ar gael ac yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd am ganlyniad ei gais erbyn 14eg Gorffennaf. Bydd y rhai a lwyddent i sicrhau cyllid yn derbyn llythyr nawdd gan AaGIC, y gallant ei ddefnyddio pan yn ymgeisio am y cwrs yn y Sefydliad Addysg Uwch.

Os ydych yn gweithio o fewn unrhyw un o’r sectorau hyn, cliciwch yma i ganfod mwy am y cyrsiau sydd ar gael a chael mynediad at ffurflen gais.

Hyfforddiant uwch-ymarfer ac ymarfer estynedig a chyfleoedd cyllido yng Nghymru – Overview | Rise 360 (articulate.com)