What difference do Independent Prescribers make to Delivering Eye Care Services in the Community? (22CPD019)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

11th May 2022 19:30 to 21:00
Category:

Description

Pa wahaniaeth y mae Rhagnodwyr Annibynnol yn ei wneud o ran Darparu Gwasanaethau Gofal Llygaid yn y Gymuned? / What difference do Independent Prescribers make to Delivering Eye Care Services in the Community?
(scroll down for English)

Trosolwg:

Gall gweithwyr fferylliaeth optometreg proffesiynol weithio gyda’i gilydd drwy gynlluniau sy’n bodoli eisoes megis y Cynllun Anhwylderau Cyffredin (CAS) y fferyllfeydd cymunedol a Gwasanaeth Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru (EHEW). Fodd bynnag, mae rôl gynyddol Rhagnodwyr Annibynnol (IP) yn y ddau broffesiwn yn darparu cyfleoedd pellach i wella gwasanaethau i'n cleifion.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddysgu oddi wrth ein gilydd ac mae'r achlysur yn agored i weithwyr Fferylliaeth ac Optometreg proffesiynol, p'un ai ydynt eisoes yn Rhagnodwyr Annibynnol ai peidio. Ymunwch â ni wrth i ni archwilio cefndir a llwybr y Rhagnodwr Annibynnol yn y ddau broffesiwn, yn ogystal â chlywed gan banel am eu profiadau. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar rai astudiaethau achos i ddangos yr effaith y gall gweithwyr proffesiynol Fferylliaeth ac Optometreg ei gael ar gleifion.
 
Canlyniadau Dysgu:
 
Ar ôl mynychu'r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:
 

  • Diffinio prif lwybrau’r Rhagnodwr Annibynnol yn y ddau broffesiwn
  • Disgrifio'r nodweddion tebyg a gwahanol yn rôl y Rhagnodwr Annibynnol ar draws y proffesiynau
  • Nodi pryd a sut mae rôl y Rhagnodwr Annibynnol yn briodol ym mhrofiad y claf
  • Cydnabod sut y gall proffesiynau wneud y mwyaf o ddarparu gwasanaethau gofal llygaid yn y gymuned

 
Wedi'i gynllunio ar gyfer:

Gweithwyr proffesiynol Optometreg a Fferylliaeth sy’n gweithio mewn lleoliadau cymunedol neu ofal sylfaenol. Mae croeso hefyd i aelodau eraill o'r gweithlu a'r rhai sy'n gweithio mewn gwahanol sectorau fynychu i gael gwybodaeth.  

Siaradwyr: 

Cynrychiolwyr Fferylliaeth Gymunedol Cymru (CPW)
Cynrychiolwyr Optometreg
Cynrychiolwyr AaGIC
Panel o Ragnodwyr Annibynnol o'r ddau broffesiwn

Fformat: 

Cyflwyniad rhyngweithiol gyda chyfle i ofyn cwestiynau.
 
Paratoi cyn y cwrs:

Gallwch weld ein hachlysur blaenorol fel gweminar wedi ei recordio – yn darparu gwybodaeth gefndir / crynodeb ar y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin(CAS) a’r Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru(EHEW). Mewngofnodwch i weld: Fferyllfa AaGIC – (wcppe.org.uk) 

Dyddiad cau i gofrestru:

19:30 ar 11/05/2022.

Overview: 

Pharmacy and Optometry professionals can work together via existing schemes such as the community pharmacy Common Ailments Scheme (CAS) and the Eye Health Examination Wales (EHEW) Service. However, the increasingly emerging role of Independent Prescribers (IP) in both professions also provides further opportunities to deliver service improvements for our patients. 

This is an exciting opportunity to learn from each other and the event is open to both Pharmacy and Optometry professionals, whether already an IP or not. Join us as we explore the background and pathway to IP in both professions, as well as hear from a panel about their experiences. We will also take you through some case studies to demonstrate the difference Pharmacy and Optometry professionals can make to the patient outcomes. 

Learning outcomes:
 
After attending this event participants will be able to: 
 

  • Define the main IP pathways for both professions
  • Describe the key similarities and differences in the IP role across the professions
  • Identify when and how the IP role is appropriate in the patient journey
  • Recognise how professions can optimise the delivery of eye care services in the community

 
Designed for: 

Optometry and Pharmacy professionals working in community or primary care settings. Other members of the workforce and those working in different sectors are also welcome to attend for information.  

Speakers:

Representatives from Community Pharmacy Wales (CPW) 
Representatives from Optometry
HEIW representatives
A panel of IPs from both professions

Format: 

An interactive presentation with the opportunity for questions
 
Pre-course preparation:

There will be PDF summaries of the EHEW and CAS services for those that want some more background information.

Registration closing date:

19:30 on 11/05/2022.