Community Pharmacy Patient Safety Incident Reporting Wales (Datix Cymru) (22CPD020)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

05th May 2022 19:30 to 20:30
Category:

Description

Fferylliaeth Gymunedol Adrodd am Ddigwyddiadau Diogelwch Cleifion yng Nghymru (Datix Cymru) / Community Pharmacy Patient Safety Incident Reporting Wales (Datix Cymru)
(scroll down for English)

Trosolwg: 

Mae System Rheoli Pryderon Unwaith dros Gymru (Datix Cymru) wedi’i darparu’n ddiweddar ar gyfer pob contractwr fferylliaeth gymunedol, fel olynydd i’r System Adrodd a Dysgu Cenedlaethol (NRLS) sydd wedi cael ei ddadgomisiynu. Rhoddir gwybod i’r Bwrdd Iechyd perthnasol yn GIG Cymru am bob digwyddiad diogelwch cleifion, gan ddefnyddio’r system hon o 1 Ebrill 2022.

Ymunwch â ni ar y weminar hon i ddeall mwy am y newidiadau gan gynnwys gwybodaeth ac adnoddau i’ch cefnogi yn yr agwedd hon ar eich rolau.

Deilliannau dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu: 

  • Disgrifio cefndir y newidiadau o ran adrodd am ddigwyddiadau diogelwch cleifion
  • Nodi’r camau allweddol wrth roi gwybod am ddigwyddiadau
  • Trafod pwysigrwydd system Datix Cymru ar gyfer diogelwch cleifion yng Nghymru
  • Cydnabod pa adnoddau sydd ar gael i ddarparu hyfforddiant a chymorth pellach

Wedi’i gynllunio ar gyfer: 

Gweithwyr fferyllol proffesiynol sy’n gweithio mewn lleoliad cymunedol, er bod croeso i gydweithwyr o’r sectorau gofal sylfaenol ac ysbytai fynychu am wybodaeth.

Siaradwyr:

Lloyd Hambridge
Cynrychiolydd Cronfa Risg Cymru (I’w gadarnhau)

Fformat: 

Cyflwyniad rhyngweithiol gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau.

Paratoi cyn y cwrs:

Dim

Dyddiad cau cofrestru:

19:30 ar 05/05/2022

Overview: 

The Once for Wales Concerns Management System (Datix Cymru) has recently been made available for all community pharmacy contractors, as a successor to the National Reporting and Learning System (NRLS) which has been decommissioned. All patient safety incidents are reported to the relevant Health Board in NHS Wales, using this system from 1 April 2022.

Join us on this webinar to understand more about the changes including practical information and resources to support you in this aspect of your roles.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to: 

  • Describe the background to the changes in reporting patient safety incidents
  • Identify the key steps in reporting incidents
  • Discuss the importance of the Datix Cymru system for patient safety in Wales
  • Recognise what resources are available to provide further training and support

Designed for: 

Pharmacy professionals working in a community setting, although colleagues from primary care and hospital sectors are welcome to attend for information.

Speakers:

Lloyd Hambridge
Welsh Risk Pool Representative (TBC)

Format: 

An interactive webinar with opportunity for questions

Pre-course preparation:

None

Registration closing date:

19:30 on 05/05/2022