National Enhanced Services Accreditation (NESA) is now National Clinical Services Accreditation (NCSA) – what do you need to know? (22CPD023)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

13th July 2022 19:30 to 20:30

Location

.,
Webinar,

Category:

Description

Yr Achrediad Gwasanaethau Clinigol Cenedlaethol (NCSA) yw’r Achrediad Gwasanaethau Ychwanegol Cenedlaethol (NESA) ar ei newydd wedd – beth sydd angen i chi’i wybod? / National Enhanced Services Accreditation (NESA) is now National Clinical Services Accreditation (NCSA) – what do you need to know?
(scroll down for English)

Trosolwg: 

Roedd Presgripsiwn Newydd: A New Prescription yn amlinellu sut y dylid trawsnewid fferylliaeth gymunedol i ddiwallu anghenion pobl Cymru. Mae’r cytundeb hwn yn cynnwys ystod eang o ddiwygiadau gan gynnwys ehangu rôl glinigol fferyllwyr cymunedol. I gyd-fynd â’r diwygiad newydd hwn, mae’r broses a gâi ei hadnabod gynt fel Achrediad Gwasanaethau Ychwanegol Cenedlaethol (NESA) wedi’i hailenwi yn Achrediad Gwasanaethau Clinigol Cenedlaethol (NCSA).

Mae yna hefyd wasanaethau ychwanegol eraill yn bodoli y mae angen eu hachredu drwy ganolfan yr NCSA. Yn ogystal, disgwylir y bydd prosesau newydd yn caniatáu i Dechnegwyr Fferyllol gael eu hachredu i ddarparu’r gwasanaeth Adolygu Meddyginiaethau wrth Ryddhau (DMR) yn ystod 2022. Wrth i ni ragddisgwyl hyn, rydym yn annog unrhyw aelod o’r tîm Fferylliaeth sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau i fynychu’r weminar hon.

Yn ogystal ag arddangosiad byw i’ch helpu i we-lywio o amgylch y ganolfan NCSA newydd, bydd gwybodaeth a diweddariadau ar feysydd eraill o ran darpariaeth gwasanaethau gan gynnwys y gwe-lwyfan Dewis Fferyllfa a’r gwasanaeth DMR newydd. Bydd y weminar hon yn cynnig nid yn unig rhywfaint o gyngor ymarferol ond hefyd y cyfle i ofyn cwestiynau i’n panel arbenigol o siaradwyr.

Deilliannau Dysgu:

Yn dilyn mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:  

 • Diffinio’r wybodaeth gefndirol sy’n sail i ddarparu ac achredu gwasanaethau
 • Cysylltu’r newidiadau yn y broses o ddiwygio contractau â’r ganolfan NCSA newydd
 • Crynhoi’r diweddariadau allweddol yng nghanolfan yr NCSA a’r gwe-lwyfan Dewis Fferyllfa
 • Nodi camau gweithredu i’w hymgymryd â nhw i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion achredu gwasanaethau
 • Adnabod sut y caiff gwybodaeth ei rhaeadru a’i mynegi/trosglwyddo
 • Disgrifio’r newidiadau yn ymwneud â’r gwasanaeth DMR

Dyluniwyd ar gyfer: 

Gweithwyr fferyllol proffesiynol sydd, neu a fydd yn darparu gwasanaethau mewn fferyllfeydd cymunedol. Mae croeso i gydweithwyr eraill, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio mewn sectorau eraill, fod yn bresennol er gwybodaeth.

Siaradwyr: 

Judy Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contractwyr, Fferylliaeth Gymunedol Cymru
Daniel Hallett, Arweinydd Clinigol Fferyllol Trawsnewid Gwasanaethau, Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Rebecca Carpenter, arweinydd NCSA, Fferylliaeth AaGIC
Louise Allen, Arweinydd Fferylliaeth Gymunedol BIPCaF

Fformat: 

Cyflwyniad rhyngweithiol gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau.

Paratoi cyn y cwrs:

Nid oes unrhyw ofyniad cyn-cwrs ar gyfer y digwyddiad hwn.

Dyddiad cau cofrestru:

19:30 ar 13/07/2022

Overview: 

Presgripsiwn Newydd : A New Prescription outlined how community pharmacy should be transformed to meet the needs of the people of Wales. This agreement involves a wide range of reforms including expanding the clinical role of community pharmacists. To align with this new reform, the process previously known as the National Enhanced Services Accreditation (NESA) has changed to the National Clinical Services Accreditation (NCSA).

There are also other existing additional services that require accreditation via the NCSA hub. In addition, it is expected that new processes will allow Pharmacy Technicians to accredit to deliver the Discharge Medicines Review (DMR) service during 2022. In anticipation of this, we encourage attendance at this webinar for any member of the Pharmacy team involved in service delivery.

As well as a live demonstration to help you navigate the new NCSA hub, there will be information and updates on other areas of service delivery including the choose pharmacy platform and the new DMR service. This webinar will not only offer some practical advice but also an opportunity to ask questions to our expert panel of speakers.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to:  

 • Define the background to service provision and accreditation
 • Relate the changes in contract reform to the new NCSA hub
 • Summarise the key updates in the NCSA hub and choose pharmacy platform
 • Identify actions to undertake to ensure compliance with service accreditation requirements
 • Recognise how information is cascaded and communicated
 • Describe the changes to the DMR service

Designed for: 

Pharmacy professionals who are, or who will be delivering services from community pharmacies. Other colleagues including those working in other sectors are welcome to attend for information.

Speakers:

Judy Thomas, Director of Contractor Services, Community Pharmacy Wales
Daniel Hallett, Pharmacy Clinical Lead Service Transformation, Digital Health and Care Wales (DHCW)
Rebecca Carpenter, NCSA lead, HEIW Pharmacy
Louise Allen, Community Pharmacy Lead CAVUHB

Format: 

An interactive presentation with opportunity for questions.

Pre-course preparation:

There is no pre-course requirement for this event

Registration closing date:

19:30 on 13/07/2022