Osteoporosis (23CPD001)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

14th February 2023 19:30 to 20:30

Location

Olive Tree,
Edlogan Way,
Croesyceiliog,
Cwmbran, NP44 2JJ

Category:

Description

Osteoporosis
(scroll down for English)

Trosolwg:
 
Mae osteoporosis yn effeithio ar dros 3 miliwn o bobl yn y DU gyda mwy na 500,000 o bobl yn cael triniaeth ysbyty ar gyfer toriadau esgyrn brau bob blwyddyn. Mae colli asgwrn yn rhan arferol o'r broses heneiddio ond mae rhai pobl mewn mwy o berygl o osteoporosis, yn ogystal â rhai sy'n cymryd rhai meddyginiaethau.

Mae canllawiau amrywiol yn y blynyddoedd diwethaf ynglŷn â sut i reoli osteoporosis ynghyd â mynediad cyfyngedig i sganiau Densimotreg Esgyrn (DEXA) mewn rhai meysydd wedi cyfrannu at ddarlun dryslyd weithiau o ran rheoli cleifion mewn gofal sylfaenol. 

Ymunwch â ni i drafod rheolaeth gyffredinol cleifion ag osteoporosis yn enwedig sut orau i oresgyn yr heriau a wynebir.
 
Deilliannau Dysgu: 

 • Cydnabod y Canllawiau Osteoporosis allweddol a'r rhai a ddefnyddir amlaf
 • Deall hyd triniaeth bisffosffonad a lle mae’n briodol i gael egwyl cyffuriau
 • Disgrifiwch y cyngor cwnsela allweddol sydd ei angen ar gyfer bisffosffonadau
 • Defnyddiwch awgrymiadau ymarferol i adolygu cleifion lle nad oes sgan DEXA ar gael iddynt
 • Cydnabod sut mae triniaeth osteoporosis yn newid i gleifion â gweithrediad arennol gwael
 • Darparu ymyriadau ffordd o fyw pwysig ac adnoddau allweddol i gleifion i gynorthwyo eu rheolaeth o osteoporosis
 • Deall lle triniaethau denosumab ac anabolig wrth reoli osteoporosis
 • Egluro pwysigrwydd calsiwm a fitamin d wrth reoli osteoporosis a phryd mae angen eu hychwanegu
 • Cael trosolwg o'r defnydd o analogau fitamin d wrth reoli dwysedd mwynau esgyrn

Wedi'i gynllunio ar gyfer:

Gweithwyr fferyllol proffesiynol sy’n gweithio mewn unrhyw sector.
Mae croeso i weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill fynychu

Siaradwyr:

Yr Athro Mike Stone, Meddyg Ymgynghorol Ysbyty Athrofaol Llandochau a Chyfarwyddwr Ymchwil Esgyrn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Fformat:

Cyflwyniad rhyngweithiol gyda chyfle am gwestiynau
 
Paratoi cyn y cwrs:

Nid oes unrhyw ofyniad cyn y cwrs ar gyfer y digwyddiad hwn

Dyddiad cau cofrestru:

19:30 ar 14/02/2023

Overview: 
 
Osteoporosis affects over 3 million people in the UK with more than 500,000 people receiving hospital treatment for fragility fractures each year. Losing bone is a normal part of the ageing process but some people are at a greater risk of osteoporosis, in addition, those taking certain medicines.

Differing guidelines in recent years on the management of osteoporosis alongside limited access to DEXA scans in some areas has contributed to a sometimes, confusing picture around managing patients in primary care. 

Join us to discuss the overall management of patients with osteoporosis particularly how best overcome the challenges faced.
 
Learning outcomes:
 
After attending this event participants will be able to: 
 

 • Recognise the key Osteoporosis Guidelines and those most commonly used
 • Understand duration of bisphosphonate treatment and where drug holidays are appropriate
 • Describe the key counselling advice required for bisphosphonates
 • Apply practical tips to review patients where there is no access to a DEXA scan
 • Recognise how osteoporosis treatment changes for patients with poor renal function
 • Provide key lifestyle interventions and key resources to patients to support their management of osteoporosis
 • Understand the place of denosumab and anabolic treatments in osteoporosis management
 • Explain the importance of calcium and vitamin d in osteoporosis management and when supplementation is required
 • Gain an overview of the use of vitamin d analogues in the management of bone mineral density

Designed for: 

Pharmacy professionals working in any sector.
Other healthcare professionals are welcome to attend

Speakers:

Professor Mike Stone, Consultant Physician University Hospital Llandough and Director of Bone Research at Cardiff & Vale University Health Board

Format: 

Interactive presentation with opportunity for questions
 
Pre-course preparation:

There is no pre-course requirement for this event

Registration closing date: 

19:30 on 14/02/2023