IP Dermatology (BCU) – 23CPD009a

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

27th April 2023 09:00 to 17:00

Location

Oriel Hotel,
Upper Denbigh Rd,
Saint Asaph, LL17 0LW

Category:

Description

This event is a face to face course running on :

Thursday 27th of April 2023 – 9am 5pm

Refreshments will be provided throughout the day, a lunch is also provided please contact us on Lucy.Davies-Clark2@wales.nhs.uk to advise of any dietary requirements by Thursday 20th of April 2023. 

The event will be held at: 

The Oriel Hotel

Upper Denbigh Road

St. Asaph

Denbighshire

LL17 0LW

The closest train station is Rhyl and this is located 10 minutes away from the hotel by car. 

Directions: From the North Wales express way, take the exit at junction 27A towards Denbigh then follow the A525 to the Hotel. 

 

Overview:

Dermatology Therapeutics Update Day for Pharmacist Independent Prescribers

Patients presenting to community pharmacy seeking advice on skin conditions is very common. This workshop has been specifically developed for community pharmacists with an independent prescribing qualification to increase their confidence in assessing and treating patients appropriately with the following skin conditions:

Acne

Acne, or acne vulgaris, is an inflammatory skin condition that most commonly affects the face, back and chest. It is thought to affect 95% of adolescents in Western industrialised countries. Around 20 to 35% will go on to develop moderate or severe acne.

After the event, participants will be able to:

 • Describe the different clinical presentations of acne and diagnostic criteria
 • Describe and discuss the topical and systemic treatments for acne
 • Generate a management plan tailored to the individual
 • Appropriately counsel patients on their treatment including
 • Recognise those that require further support and referral

Rosacea

Rosacea is also a chronic, long term inflammatory skin condition predominantly affecting the face. The exact cause is unclear, however, it is thought to involve genetic and environmental risk factors. The management of rosacea includes a range of options including self-management options as well as medical treatment.

After the event, participants will be able to:

 • Describe the different clinical presentations of rosacea and diagnostic criteria
 • Describe and discuss the topical and systemic treatments for rosacea
 • Generate a management plan tailored to the individual
 • Appropriately counsel patients on their treatment
 • Recognise those that require further support and referral

Eczema

Eczema also known as atopic dermatitis is thought to affect 1 in 5 children and 1 in 10 adults. The management of this condition has widened significantly in recent years with the addition of biologics and JAK inhibitors as treatment options, however topical therapy is the mainstay of treatment and improving patients understanding of this condition will help with long term management.

After the event, participants will be able to:

 • Describe the signs & symptoms of eczema together with the diagnostic criteria
 • Describe and discuss the topical and systemic treatments for eczema
 • Generate a management plan tailored to the individual
 • Appropriately counsel patients on their treatment
 • Recognise those that require further support and referral

Psoriasis

Psoriasis is an immune-medicated chronic inflammatory skin condition that affects 1 in 50 people. It can start at any age with bimodal peaks of onset at 15-25 years and 50-60 years. It tends to persist lifelong, fluctuating in extend and severity.

After the event, participants will be able to:

 • Describe the clinical presentations of psoriasis
 • Describe and discuss the topical and systemic treatments for psoriasis
 • Generate a management plan tailored to the individual
 • Appropriately counsel patients on their treatment including
 • Recognise those that require further support and referral

Speaker

Jillian Simpson, Dermatology Specialist Pharmacist, Glan Clwyd Hospital

 

 

Trosolwg

Diwrnod Diweddariad Therapiwteg Dermatoleg ar gyfer Rhagnodwyr Annibynnol Fferyllol

Mae cleifion sy'n cyflwyno i fferylliaeth gymunedol sy'n gofyn am gyngor ar gyflyrau croen yn gyffredin iawn. Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddatblygu'n benodol ar gyfer fferyllwyr cymunedol gyda chymhwyster rhagnodi annibynnol i gynyddu eu hyder wrth asesu a thrin cleifion yn briodol gyda'r cyflyrau croen canlynol:

Acne

Mae acne, neu acne vulgaris, yn gyflwr croen llidiol sy'n effeithio gan amlaf ar y wyneb, y cefn a'r frest. Credir ei fod yn effeithio ar 95% o bobl ifanc yng ngwledydd diwydiannol y Gorllewin. Bydd tua 20 i 35% yn mynd ymlaen i ddatblygu acne cymedrol neu ddifrifol.

Ar ôl y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifiwch y gwahanol gyflwyniadau clinigol o acne a meini prawf diagnostig
 • Disgrifiwch a thrafodwch y triniaethau amserol a systemig ar gyfer acne
 • Cynhyrchu cynllun rheoli sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn
 • Cynghori cleifion yn briodol ar eu triniaeth gan gynnwys
 • Cydnabod y rhai sy'n gofyn am gefnogaeth a chyfeirio pellach

Rosacea

Mae Rosacea hefyd yn gyflwr croen llidiol cronig, hirdymor sy'n effeithio ar yr wyneb yn bennaf. Fodd bynnag, mae'r union achos yn aneglur, credir ei fod yn cynnwys ffactorau risg genetig ac amgylcheddol. Mae rheoli rosacea yn cynnwys ystod o opsiynau gan gynnwys opsiynau hunanreoli yn ogystal â thriniaeth feddygol.

Ar ôl y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifiwch y gwahanol gyflwyniadau clinigol o rosacea a meini prawf diagnostig
 • Disgrifiwch a thrafod y triniaethau amserol a systemig ar gyfer rosacea
 • Cynhyrchu cynllun rheoli sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn
 • Cynghori cleifion yn briodol ar eu triniaeth
 • Cydnabod y rhai sy'n gofyn am gefnogaeth a chyfeirio pellach

Ecsema

Credir bod ecsema a elwir hefyd yn dermatitis atopig yn effeithio ar 1 o bob 5 o blant ac 1 o bob 10 oedolyn. Mae rheoli'r cyflwr hwn wedi ehangu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan ychwanegu meddyginiaeth fiolegol ac atalyddion JAK fel opsiynau triniaeth, fodd bynnag therapi amserol yw prif stabl triniaeth a bydd gwella dealltwriaeth cleifion o'r cyflwr hwn yn helpu gyda rheolaeth hirdymor.

Ar ôl y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifiwch arwyddion a symptomau ecsema ynghyd â'r meini prawf diagnostig
 • Disgrifiwch a thrafodwch y triniaethau amserol a systemig ar gyfer ecsema
 • Cynhyrchu cynllun rheoli sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn
 • Cynghori cleifion yn briodol ar eu triniaeth
 • Cydnabod y rhai sy'n gofyn am gefnogaeth a chyfeirio pellach

Soriasis

Mae soriasis yn gyflwr croen llidiol cronig imiwnedd sy'n effeithio ar 1 o bob 50 o bobl. Gall ddechrau ar unrhyw oed gyda pigau deublyg yn 15-25 mlwydd a 50-60 oed. Mae'n tueddu i barhau gydol oes, gan amrywio mewn ymestyn a difrifoldeb.

Ar ôl y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifiwch gyflwyniadau clinigol soriasis
 • Disgrifiwch a thrafodwch y triniaethau amserol a systemig ar gyfer soriasis
 • Cynhyrchu cynllun rheoli sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn
 • Cynghori cleifion yn briodol ar eu triniaeth gan gynnwys
 • Cydnabod y rhai sy'n gofyn am gefnogaeth a chyfeirio pellach

Siaradwr

Jillian Simpson, Fferyllydd Arbenigol Dermatoleg, Ysbyty Glan Clwyd