Discussion Based Event – Menopause (23CPD010)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

02nd May 2023 19:30 to 21:00

Location

,
Online,

Category:

Description

DISCUSSION BASED EVENTS – Menopause

Menopause is a natural, biological life stage. Menopause and perimenopause, the menopausal transition, affect people differently, with variable symptoms and duration, which can have a big impact on an individual’s quality of life. This learning programme has been developed to enable you to further develop your knowledge and skills in the management of menopause, in order to support patients more effectively, as part of a wider multidisciplinary team.

This learning programme is suitable for any sector of pharmacy practice. It is aimed at Pharmacy professionals, however it is open for other healthcare professionals to attend. The format is as a discussion based event and will support you to develop your clinical knowledge, advance your medicines optimisation skills and learn with your colleagues to improve team-working skills.

Learning outcomes:

After completing this discussion-based learning programme, you should be able to:

  • Describe the main features of menopause, including symptoms, changes to the body and who is affected
  • Explain the criteria for referral and diagnosis of menopause, including when blood testing may be helpful
  • Identify factors that may contribute to the development of early menopause
  • Explore the different pharmacological management options including, dosage regimens, cautions, monitoring requirements and how to manage side-effects
  • Explore how individuals can be supported and advocated for, including appropriate resources for signposting

Pre-event work:

There is an online course containing all the baseline knowledge that you will require before attending the discussion-based learning session.

It contains some videos for you to watch, exploring some patient perspectives of menopause as well as the role of hormone replacement therapy (HRT) explained by an expert clinician. There is also further clinical information and resources which you may find useful to read through before attending the session.

Once you have completed this pre-event course, you should take some time to reflect on the introductions to the case studies, which are included to help you prepare for the event.

At the event, you will receive Book 2, containing case studies and clinical vignettes to work through. There is a case study centred around primary care and community practice and another that focuses more on secondary care. The vignettes are for everyone to complete. The facilitator will guide you during the session and will adapt the session to the learner needs dependent on their working background.

DIGWYDDIADAU SY’N SEILIEDIG AR TRAFODAETH – Menopos

Mae menopos yn gyfnod naturiol, biolegol o fywyd. Mae’r menopos a’r perimenopos, y cyfnod pontio menopos, yn effeithio ar bobl yn wahanol, gyda symptomau a hyd amrywiol, a all gael effaith fawr ar ansawdd bywyd unigolyn. Mae’r rhaglen ddysgu hon wedi’i datblygu i’ch galluogi i ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth a’ch sgiliau wrth reoli’r menopos, er mwyn cefnogi cleifion yn fwy effeithiol, fel rhan o dîm amlddisgyblaethol ehangach.

Mae’r rhaglen ddysgu hon yn addas ar gyfer unrhyw sector o bractis fferyllol. Mae wedi’i anelu at weithwyr fferyllol proffesiynol, fodd bynnag mae’n agored i weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill fynychu. Mae’r fformat fel digwyddiad yn seiliedig ar drafodaeth a bydd yn eich cefnogi i ddatblygu eich gwybodaeth glinigol, datblygu eich sgiliau optimeiddio meddyginiaethau a dysgu gyda’ch cydweithwyr i wella sgiliau gweithio mewn tîm.

Canlyniadau Dysgu:

Ar ôl cwblhau’r rhaglen ddysgu seiliedig ar drafodaeth hon, dylech allu:

  • Disgrifio brif nodweddion y menopos, gan gynnwys symptomau, newidiadau i’r corff a phwy sy’n cael eu heffeithio
  • Egluro’r meini prawf ar gyfer atgyfeirio a gwneud diagnosis o’r menopos, gan gynnwys pryd y gallai profion gwaed fod yn ddefnyddiol
  • Nodi ffactorau a all gyfrannu at ddatblygiad y menopos cynnar
  • Archwilio y gwahanol opsiynau rheoli ffarmacolegol gan gynnwys, trefnau dos, rhybuddion, gofynion monitro a sut i reoli sgil-effeithiau
  • Archwilio sut y gellir cefnogi ac eiriol dros unigolion, gan gynnwys adnoddau priodol ar gyfer cyfeirio

Gwaith cyn y digwyddiad:

Mae yna gwrs ar-lein sy’n cynnwys yr holl wybodaeth sylfaenol y bydd ei hangen arnoch cyn mynychu’r sesiwn dysgu seiliedig ar drafodaeth.

Mae’n cynnwys rhai fideos i chi eu gwylio, yn archwilio safbwyntiau rhai cleifion o’r menopos yn ogystal â rôl therapi amnewid hormonau (HRT) a eglurwyd gan glinigwr arbenigol. Mae yna hefyd wybodaeth ac adnoddau clinigol pellach a allai fod yn ddefnyddiol i chi eu darllen cyn mynychu’r sesiwn.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cwrs cyn y digwyddiad hwn, dylech gymryd peth amser i fyfyrio ar y cyflwyniadau i’r astudiaethau achos, sydd wedi’u cynnwys i’ch helpu i baratoi ar gyfer y digwyddiad.

Yn y digwyddiad, byddwch yn derbyn Llyfr 2, sy’n cynnwys astudiaethau achos a phortreadau clinigol i weithio drwyddynt. Mae yna astudiaeth achos sy’n canolbwyntio ar ofal sylfaenol ac ymarfer cymunedol ac un arall sy’n canolbwyntio mwy ar ofal eilaidd. Mae’r vignettes i bawb eu cwblhau. Bydd yr hwylusydd yn eich arwain yn ystod y sesiwn ac yn addasu’r sesiwn i anghenion y dysgwr yn dibynnu ar eu cefndir gwaith.