Common Ailments Service: An Update (23CPD020)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

10th July 2023 19:30 to 20:30

Location

Olive Tree,
Edlogan Way,
Croesyceiliog,
Cwmbran, NP44 2JJ

Category:

Description

Diweddariad: Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin / Common Ailments Service: An Update
(scroll down for English)

Trosolwg: 

Ymunwch a ni yn y gweminar hon ble byddwn yn rhoi diweddariad ar newidiadau i’r Wasanaeth Anhwylderau Cyffredin (CAS). Mae’r sesiwn wedi cael ei ddatblygu i Fferyllwyr Cymunedol sydd bellach yn cynnig y wasanaeth.

Canlyniadau Dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu: 

  • Crynhoi’r newidiadau i’r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin (CAS) yng Nghymru
  • Cydnabod yr adnoddau a’r gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â CAS
  • Disgrifio sut mae CAS yn chwarae rhan bwysig yng ngofal cleifion o fferyllfeydd cymunedol
  • Gwybod ble i ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac adnoddau

Wedi’i gynllunio ar gyfer:

Mae’r sesiwn wedi cael ei ddatblygu i Fferyllwyr Cymunedol sydd bellach yn cynnig y wasanaeth. Bydd sesiynau ychwanegol ar gael yn y dyfodol i weithwyr eraill sydd angen gwybodaeth mwy cyffredinol.

Siaradwyr:

Cynrychiolwyr o Wasanaeth Cyngor ar Feddyginiaethau Cymru (GCFC)
Adam Mackridge, Arweinydd Strategol Fferylliaeth Gymunedol, BIPBC

Fformat:

Cyflwyniad gyda chyfle i gwestiynau.

Paratoi cyn y cwrs:

Dim

Dyddiad cau cofrestru: 

19:30 ar 10/07/2023

Overview:

Join us for this webinar where we will update you on changes to the Common Ailments Service (CAS). This session is intended for Community Pharmacists currently delivering CAS.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to: 

  • Summarise the changes to the Common Ailments Service in Wales
  • Recognise the resources and procedures associated with CAS
  • Describe how CAS plays an important role in the care of patients from community pharmacies
  • Know where to find further information and resources

Designed for: 

This session has been specifically designed as an update for Community Pharmacists currently delivering CAS. Alternative sessions will be available in the future for other colleagues wanting general CAS information.

Speakers:

Welsh Medicines Advice Service (WMAS) representative(s)
Adam Mackridge, Strategic Lead for Community Pharmacy, BCUHB

Format: 

A presentation with opportunity for questions.

Pre-course preparation:

None

Registration closing date:

19:30 on 10/07/2023