Basic Life Support (23ES102b)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

02nd July 2023 10:30 to 11:45

Location

The Kinmel Hotel,
St George's Road,
Abergele, LL22 9AS

Categories: ,

Description

Basic Life Support Annual Rolling Programme

Overview: 

This course will cover how to Complete an initial assessment of a deteriorating patient and re-assess regularly using the NEWS tool. Treat any life threating problems and be able to assess the effects of treatment as part of the ABCDE assessment and using the chain of survival. Be able to recognize a deteriorating patient, call for help and incorporate a defib as part of the patient’s clinical management. To be able to demonstrate the correct process for adult basic life support and understand the modifications in paediatric life support.

Learning outcomes:

 

After attending this event participants will be able to: 

 • Understand current legislation and local resuscitation policies and procedures
 • Understand individual role and responsibilities in responding to persons in an emergency situation
 • Understand the importance of undertaking any resuscitation interventions within the limits of their personal capabilities and context of any previous training received
 • Know how to summon immediate emergency help in accordance with local protocols
 • Know how to recognise and respond to patients with clinical deterioration, escalating care in accordance with local policy
 • Be able to initiate an appropriate emergency response in accordance with the Resuscitation Council (UK) guidelines including choking and the use of the recovery position
 • Be able to provide basic airway management (i.e. ensure an open airway)
 • Be able to recognise cardiorespiratory arrest
 • Be able to initiate and maintain effective chest compressions and lung ventilations in accordance with the Resuscitation Council (UK) guidelines
 • Know how to operate an automated external defibrillator (AED) safely and appropriately
 • Understand individual responsibilities in reporting and recording details of an emergency event accurately
 • Know how to apply the local Do Not Attempt Resuscitation Policy within a clinical context

Designed for: 

Pharmacists and pharmacy technicians, providing enhanced services through community

pharmacy which require up-to-date Basic Life Support training.

Trainers:  ECG Training

Format:  Face to face training

Pre-course preparation:  Basic Life Support HEIW eLearning package and assessment found within the NCSA hub.

Refreshments:  Refreshments will not be provided during the training, please bring your own.

Registration closing date:   One week before start date.

Rhaglen Dreigl Blynyddol Cynnal Bywyd Sylfaenol

Trosolwg:

Bydd y cwrs yma yn trafod sut i gwblhau asesiad cychwynnol ar glaf sy’n dirywio ac ail-asesu yn rheolaidd yn defnyddio’r adnodd NEWS. Trin unrhyw broblemau sy’n peryglu bywyd claf a chael y gallu i asesu’r effeithiau o driniaeth fel rhan o’r asesiad ABCDE a defnyddio’r gadwyn oroesi. Cael y gallu i adnabod claf sy’n dirywio, galw am gymorth ac ymgorffori diffib fel rhan o reolaeth glinigol claf. Gallu arddangos y prosesau cywir ar gyfer cynnal bywyd sylfaenol ar gyfer oedolion a deall y newidiadau sydd angen eu gwneud mewn cynnal bywyd pediatrig.

Canlyniadau dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall deddfwriaeth bresennol a pholisïau a dulliau gweithredu adfywiad lleol
 • Deall rolau a chyfrifoldebau unigolion wrth ymateb i berson mewn sefyllfa argyfwng.
 • Deall pwysigrwydd ymgymryd ag unrhyw ymyriad adfywiad o fewn cyfyngiad gallu personol a chyd-destun unrhyw brofiad blaenorol.
 • Gwybod sut i alw am gymorth argyfwng yn syth yn ôl protocol lleol.
 • Gwybod sut i adnabod ac ymateb i gleifion gyda dirywiad clinigol, a newid gofal yn ôl polisi lleol.
 • Gallu cychwyn ymateb argyfwng addas yn ôl canllawiau Resuscitation Council (UK) yn cynnwys tagu a’r defnydd o’r ystum adfer.
 • Gallu darparu rheolaeth llwybr anadlu sylfaenol (e.e. sicrhau llwybr anadlu agored)
 • Gallu adnabod ataliad y galon/ anadlu
 • Gallu cychwyn a chynnal cywasgu’r frest ac awyru’r ysgyfaint yn effeithiol yn ôl canllawiau Resuscitation Council (UK)
 • Gwybod sut i weithio diffibriliwr allanol (AED) yn ddiogel ac yn gywir.
 • Deall cyfrifoldebau unigol i ymadrodd a chofnodi manylion digwyddiad argyfwng yn gywir.
 • Gwybod sut i roi polisi Peidiwch  Cheisio Adfywio (Do Not Attempt Resuscitation) ar waith mewn cyd-destun clinigol.

Wedi ei ddylunio ar gyfer:

Fferyllwyr a Thechnegwyr Fferyllol, sy’n darparu gwasanaethau gwell drwy fferyllfa cymuned sydd angen diweddariad mewn hyfforddiant Cynnal Bywyd Sylfaenol.

Hyfforddwyr:  ECG Training

Fformat:  Hyfforddiant Wyneb yn Wyneb

Paratoi cyn y cwrs: Gall ddod o hyd i becyn e-ddysgu ac asesiad Cynnal Bywyd Sylfaenol AaGIC o fewn yr hwb NCSA.

Ar ôl y digwyddiad wyneb yn wyneb:

Lluniaeth: Ni fydd lluniaeth yn cael ei ddarparu yn ystod yr hyfforddiant, dewch a lluniaeth eich hun os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau cofrestru: Un wythnos cyn dyddiad cychwyn.