FAMH01 – The Village, Swansea – 21.03.23

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

21st March 2023 09:00 to 17:00

Location

Village Hotel - Swansea,
Langdon Road,
Swansea, SA1 8QY

Category:

Description

Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (FAMH)                                                                                                          (scroll down for English)                                                                                                                                                                                                                                                

Manyleb cymhwyster

Dyfarniad Lefel 2 FAA mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF

Trosolwg

Bob blwyddyn bydd tua 1 o bob 4 o bobl yn y DU yn profi cyflwr iechyd meddwl ac mae o leiaf 1 o bob 6 gweithiwr yn profi problemau iechyd meddwl cyffredin yn y gweithle. Gyda hyn mewn golwg, gofynnodd Llywodraeth Cymru i AaGIC ddarparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl, sy’n ddigon i hyfforddi un person ym mhob fferyllfa gymunedol yng Nghymru, er mwyn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar y gweithlu fferylliaeth i gefnogi cydweithwyr a chleifion a allai fod yn cael trafferthion. ag iechyd meddwl. Bydd hefyd nifer fach o leoedd hyfforddi ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol mewn sectorau eraill

 Strwythur a fformat y cwrs

Cwrs 6 awr (un diwrnod) – ar gael wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Bydd cyrsiau wyneb yn wyneb ar gael ledled Cymru, o fis Mawrth 2023 i fis Mawrth 2024 ac yn cael eu rhyddhau bob 3 mis. Bydd cyrsiau hyfforddi ym mhob Bwrdd Iechyd mewn gwahanol leoliadau.

Cynnwys y Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi’r wybodaeth i ddysgwyr adnabod amrywiaeth o gyflyrau iechyd meddwl, sut i ddechrau sgwrs gefnogol a phryd a sut i gyfeirio person i geisio cymorth proffesiynol priodol. Bydd dysgwyr yn gwybod sut i adnabod a rheoli straen a deall effaith camddefnyddio sylweddau. Byddant yn dysgu am y cynllun gweithredu cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl, yn gallu ei roi ar waith ac yn gwybod sut i roi diwylliant iechyd meddwl cadarnhaol ar waith yn y gweithle. Ni fydd dysgwyr yn gwneud diagnosis nac yn trin cyflyrau iechyd meddwl gan mai dim ond gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gallu gwneud hyn ond byddant yn ennill y wybodaeth i nodi pryd y gallai fod gan berson gyflwr a gwybod i ble y gallant fynd i gael cymorth.

Cymhwysedd

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr fferylliaeth gymunedol (er bod nifer fach o leoedd wedi’u cadw ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol o sectorau eraill – cysylltwch ag AaGIC os oes gennych ddiddordeb).

Gallwn ddarparu ar gyfer un person o bob fferyllfa gymunedol yng Nghymru i fynychu’r cwrs hyfforddi hwn – peidiwch â chofrestru ar gyfer y cwrs hwn os ydych yn gwybod bod aelod arall o’ch tîm fferylliaeth yn mynychu, oni bai eich bod wedi gofyn am ganiatâd gan AaGIC.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

  • unrhyw berson sydd â rôl sy’n wynebu cleifion mewn fferylliaeth gymunedol (nid oes rhaid i chi fod yn fferyllydd neu’n dechnegydd fferyllol)
  • Cymeradwyaeth neu ganiatâd gan reolwr neu uwch aelod o’r sefydliad
  • Yn ddelfrydol gweithio'n llawn amser neu'r rhan fwyaf o'r wythnos waith
  • Yn angerddol dros hybu iechyd meddwl da
  • Personoliaeth empathig a gofalgar
  • Wedi ymrwymo i fynychu un diwrnod hyfforddiant
  • Rhywun sy'n annhebygol o symud i fferyllfa arall i weithio

 

Mae cofrestru yn cau wythnos cyn y dyddiad dechrau.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach am y cwrs gan gynnwys canlyniadau dysgu, ewch i'r ddolen ganlynol: Nuco-L2-FA-Cwrs-Iechyd Meddwl (3).pdf

Ar gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â Thîm Fferylliaeth AaGIC: heiw.pharmacy@wales.nhs.uk

 

First Aid for Mental Health (FAMH)

 

Qualification specification                                                       

FAA Level 2 award in First Aid for Mental Health (RQF)

 

Overview                         

Each year approximately 1 in 4 people in the UK will experience a mental health condition and at least 1 in 6 employees experience common mental health problems in the workplace. With this in mind, Welsh Government requested that HEIW provide First Aid for Mental Health training, sufficient to train one person in every community pharmacy in Wales, in order to equip the pharmacy workforce with the skills needed to support colleagues and patients who may be struggling with mental health. There will also be a small number of training places for pharmacy professionals in other sectors. A 6 hour (one-day course) – available face-to-face or online. Face-to-face courses will be available across Wales, from March 2023 to March 2024 and will be released on a 3-monthly basis. There will be training courses in every Health Board in various locations.

 

Course structure and format

A 6 hour (one-day course) – available face-to-face or online. Face-to-face courses will be available across Wales, from March 2023 to March 2024 and will be released on a 3-monthly basis. There will be training courses in every Health Board in various locations.

 

Course Content

This qualification provides learners with the knowledge to recognise a range of mental health conditions, how to start a supportive conversation and when and how to signpost a
person to seek appropriate professional help. Learners will know how to recognise and manage stress and understand the impact of substance abuse. They will learn about the first
aid action plan for mental health, be able to put it in place and know how to implement a positive mental health culture in the workplace. Learners will not diagnose or treat mental
health conditions as this can only be carried out by healthcare professionals but will gain the knowledge to identify when a person may have a condition and know where they can go to
get help.

 

Eligibility

The course is designed for community pharmacy workers (although there are a small number of places reserved for pharmacy professionals from other sectors – please
contact HEIW if you are interested). We can accommodate one person from every community pharmacy in Wales to attend this training course – please do not register for this course if you know another member of your pharmacy team is attending, unless you have asked permission from HEIW.

This course is suitable for:
• any person with a patient-facing role in community pharmacy (you do not have to be a pharmacist or pharmacy technician)
• Endorsement or permission from manager or senior member of organisation
• Ideally working full-time or the majority of the working week
• Passionate about promoting good mental health
• Empathetic and caring personality
• Committed to attending the one-training day
• Someone unlikely to move branches

Further information

If you have any further queries about the course including learning outcomes, please access the following link: Nuco-L2-FA-Mental-Health-course (3).pdf 
For all other queries, contact the HEIW Pharmacy Team: heiw.pharmacy@wales.nhs.uk