14th June 2023

Access To HEIW Pre-registration Pharmacy Technician Modern Apprenticeship (PRPT MA) Training Programme

Are you an existing employee in a pharmacy team in Wales wanting to apply for the HEIW Pre-registration Pharmacy Technician Modern Apprenticeship Training Programme, but do not have four GCSEs at grade C or above which must include English Maths and Science.

If so, HEIW can offer you a fully funded opportunity via ‘Access To’ to complete one or more of the qualifications, depending on your need, which will enable you to apply for this training programme. The next set of courses will start 2024. Further information will be available at a later date.

Need English GCSE at grade C or above?

You will be able to complete Essential Skills Communication at Level 2 via a blended model You can study at times which suit you, as the learning will be on a virtual platform, whilst still accessing regular support from your trainer. Upon enrolment, you will gain access to the shared learning platform which contains a variety of learning materials on each module of your qualification. Trainers will conduct live, online small group tutorials at the end of each module to mentor you on core skills and assist with queries and there will be the opportunity for peer-to-peer support through these sessions and the virtual group chat. Your progress will be monitored through submission of tasks to your trainer and via tutorial sessions.

Need Maths GCSE at Grade C or above?

You will be able to complete Essential Skills Application of numbers at Level 2 via a blended model You can study at times which suit you, as the learning will be on a virtual platform, whilst still accessing regular support from your trainer. Upon enrolment, you will gain access to the shared learning platform which contains a variety of learning materials on each module of your qualification. Trainers will conduct live, online small group tutorials at the end of each module to mentor you on core skills and assist with queries and there will be the opportunity for peer-to-peer support through these sessions and the virtual group chat. Your progress will be monitored through submission of tasks to your trainer and via tutorial sessions.

Need Science GCSE at Grade C or above?

You will be able to complete You will be able to complete BTEC Level 2 Applied Science via a blended model which will include virtual tutorials, there may be a requirement to attend 3 face to face tutorials throughout the programme. Further information will be released at a later date.

Need a fourth CCSE at Grade C or above?

You will be able to complete Essential Skills Digital Literacy at Level 2 via a blended model You can study at times which suit you, as the learning will be on a virtual platform, whilst still accessing regular support from your trainer. Upon enrolment, you will gain access to the shared learning platform which contains a variety of learning materials on each module of your qualification. Trainers will conduct live, online small group tutorials at the end of each module to mentor you on core skills and assist with queries and there will be the opportunity for peer-to-peer support through these sessions and the virtual group chat. Your progress will be monitored through submission of tasks to your trainer and via tutorial sessions.

Please note that completion of the qualifications does not guarantee a place on the Pre-registration Pharmacy Technician Modern Apprenticeship Training Programme, and you will still be subject to an application and interview process.

If you wish to apply for this opportunity, please click on the link below which will take you to the application

https://forms.office.com/e/x4eGvJjNSU

Ydych chi’n weithiwr ar hyn o bryd mewn tîm fferylliaeth yng Nghymru sydd am wneud cais am Raglen Hyfforddiant Prentisiaeth Fodern Technegydd Fferyllol Cyn-gofrestru AaGIC, ond does dim pedwar TGAU gradd C neu uwch gennych sy’n gorfod cynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth..?

Os felly, gall AaGIC gynnig cyfle wedi’i ariannu’n llawn i chi trwy ‘Mynediad i’ i gyflawni un neu fwy o’r cymwysterau, gan ddibynnu ar eich angen, a fydd yn eich galluogi i wneud cais am y rhaglen hyfforddi hyn. Bydd y set nesaf o gyrsiau yn dechrau yn 2024. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn ddiweddarach.

Angen TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg?

Byddwch yn gallu cyflawni Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu Lefel 2 trwy fodel cyfunol. Gallwch astudio ar adegau sy’n gyfleus i chi, gan fydd y dysgu ar blatfform rhithwir, tra’n dal yn cael cymorth rheolaidd gan eich hyfforddwr. Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu cyrchu’r platfform dysgu a rennir sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu ar bob modiwl o’ch cymhwyster. Bydd hyfforddwyr yn cynnal sesiynau tiwtorial byw, ar-lein mewn grwpiau bach ar ddiwedd pob modiwl. Byddan nhw yn eich mentora ar sgiliau craidd ac yn cynorthwyo gydag ymholiadau. Yn ogystal, bydd cyfle i gael cymorth cyfoedion trwy’r sesiynau hyn a’r sgwrs grŵp rhithwir. Bydd eich cynnydd yn cael ei fonitro trwy gyflwyno tasgau i’ch hyfforddwr a thrwy sesiynau tiwtorial.

Angen TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg?

Byddwch yn gallu cyflawni Sgiliau Hanfodol Cymhwyso rhifau Lefel 2 trwy fodel cyfunol. Gallwch astudio ar adegau sy’n gyfleus i chi, gan fydd y dysgu ar blatfform rhithwir, tra’n dal yn cael cymorth rheolaidd gan eich hyfforddwr. Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu cyrchu’r platfform dysgu a rennir sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu ar bob modiwl eich cymhwyster. Bydd hyfforddwyr yn cynnal sesiynau tiwtorial byw, ar-lein mewn grwpiau bach ar ddiwedd pob modiwl i’ch mentora ar sgiliau craidd a chynorthwyo gydag ymholiadau. Yn ogystal, bydd cyfle i gael cymorth cyfoedion trwy’r sesiynau hyn a’r sgwrs grŵp rhithwir. Bydd eich cynnydd yn cael ei fonitro trwy gyflwyno tasgau i’ch hyfforddwr a thrwy sesiynau tiwtorial.

Angen TGAU Gwyddoniaeth Gradd C neu uwch?

Byddwch yn gallu cyflawni BTEC Lefel 2 Gwyddoniaeth Gymhwysol trwy fodel cyfunol a fydd yn cynnwys tiwtorialau rhithwir. Efallai y bydd angen mynychu 3 tiwtorial wyneb yn wyneb trwy gydol y rhaglen. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau yn ddiweddarach.

Angen pedwerydd CCSE ar Radd C neu uwch?

Byddwch yn gallu cyflawni Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Lefel 2 trwy fodel cyfunol. Gallwch astudio ar adegau sy’n gyfleus i chi, gan fydd y dysgu ar blatfform rhithwir, tra’n dal yn cael cymorth rheolaidd gan eich hyfforddwr. Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu cyrchu’r  platfform dysgu a rennir sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu ar bob modiwl o’ch cymhwyster. Bydd hyfforddwyr yn cynnal sesiynau tiwtorial byw, ar-lein mewn grwpiau bach ar ddiwedd pob modiwl i’ch mentora ar sgiliau craidd. Bydd hefyd yn cynorthwyo gydag ymholiadau a bydd cyfle i gael cymorth cyfoedion trwy’r sesiynau hyn a’r sgwrs grŵp rhithwir. Bydd eich cynnydd yn cael ei fonitro trwy gyflwyno tasgau i’ch hyfforddwr a thrwy sesiynau tiwtorial.

Sylwer nad yw cyflawni cymwysterau yn gwarantu lle ar Raglen Hyfforddiant Prentisiaeth Fodern Technegydd Fferyllol Cyn-gofrestru, a byddwch yn dal i fod yn destun proses ymgeisio a chyfweld.

Os hoffech wneud cais am y cyfle hwn, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn eich tywys at y cais

https://forms.office.com/e/x4eGvJjNSU