Wales Community Pharmacy Workforce Survey 2019

This report, by the Pharmacy Deanery within Health Education and Improvement Wales (HEIW), provides the first published data on the community pharmacy workforce in Wales.

The report is an important step for HEIW to develop a full understanding of the number and skill mix of the whole pharmacy workforce in Wales. In turn this will allow HEIW to inform better strategic planning, investment in education and support of the whole pharmacy workforce.

The report also provides a data source of interest to Health Board workforce planners and primary care commissioners as they develop clinical services closer to people’s homes as laid out in the Welsh Government long term plan for health and social care, ‘A Healthier Wales’ (1).

The survey would not have been possible without participation by staff across community pharmacies and their colleagues in business support roles – we are very grateful to you all for taking part.

  1. Welsh Government. (2018) A Healthier Wales: Our Plan for Health and Social Care. Available from: https://gov.wales/healthier-wales-long-term-plan-health-and-social-care

If you cannot see the Wales Community Pharmacy Workforce Survey 2019, please use the following link:

Wales Community Pharmacy Workforce Survey 2019

 

Mae’r adroddiad hwn gan y Ddeoniaeth Fferyllol o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/HEIW), yn darparu’r data cyntaf a gyhoeddwyd am y gweithlu fferylliaeth gymunedol yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn gam pwysig i AaGIC ddatblygu dealltwriaeth lawn o nifer a chymysgedd sgiliau’r holl weithlu fferylliaeth yng Nghymru. Bydd hyn yn ei dro yn galluogi AaGIC i lywio cynllunio strategol gwell, buddsoddi mewn addysg a chymorth i’r gweithlu fferylliaeth cyfan.

Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi ffynhonnell data o ddiddordeb i gynllunwyr gweithlu byrddau iechyd a chomisiynwyr gofal sylfaenol wrth iddynt ddatblygu gwasanaethau clinigol yn agosach at gartrefi pobl fel y nodir yng nghynllun tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, ‘Cymru Iachach’ (1).

Ni fyddai’r arolwg wedi bod yn bosibl heb gyfranogiad gan staff ar draws fferyllfeydd cymunedol a’u cydweithwyr mewn rolau cymorth busnes – rydym yn ddiolchgar iawn i chi i gyd am gymryd rhan.

  1. Llywodraeth Cymru. (2018) Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ar gael yn: https://gov.wales/healthier-wales-long-term-plan-health-and-social-care

Os na allwch weld arolwg gweithlu fferylliaeth gymunedol Cymru 2019, defnyddiwch y ddolen ganlynol:

Arolwg o Weithlu Fferylliaeth Gymunedol Cymru 2019