17th Mai 2018

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd
Dyddiad dod i rym: Mai 17, 2018

Diweddariad 31st Mai 2019

Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru (“ni” neu “ein”)
sy’n gweithredu gwefan http://www.wcppe.org.uk (y “Gwasanaeth”).

Mae’r dudalen hon yn eich hysbysu am ein polisïau parthed casglu, defnyddio a
defnyddio a datgelu data personol pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth a’ch dewisiadau yn gysylltiedig
â’r data hynny.

Rydym yn defnyddio eich data i ddarparu a gwella’r Gwasanaeth. Drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth,
rydych yn cytuno bod y wybodaeth yn cael ei chasglu a’i defnyddio yn unol â’r polisi hwn.
Oni bai ei fod yn cael ei ddiffinio’n wahanol yn y Polisi Preifatrwydd, mae’r termau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd
hwn yn golygu yr un peth a’n Termau ac Amodau, sydd ar gael ar http://www.wcppe.org.uk
http://www.wcppe.org.uk

Diffiniadau

Gwasanaeth

Gwasanaeth yw gwefan http://www.wcppe.org.uk a weithredir gan Ganolfan Addysg
Fferylliaeth Broffesiynol Cymru)

Data Personol

Mae Data Personol yn golygu data am unigolyn byw y mae modd ei adnabod o’r data iffiniadau
o’r data hynny (neu’r wybodaeth honno neu wybodaeth arall sydd
yn ein meddiant neu’n debygol o ddod i’n meddiant).

Data Defnydd

Data Defnydd yw data a gesglir yn awtomatig, a gynhyrchir
drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft,
hyd ymweliad â thudalen).

Cwcis

Darnau bach o ddata sy’n cael eu storio yn eich dyfais yw cwcis (cyfrifiadur neu ddyfais
symudol).

Rheolydd Data

Rheolydd Data yw’r person naturiol neu gyfreithiol sydd (ar ei ben ei hun neu
ar y cyd â phersonau eraill) yn penderfynu at ba ddibenion y bydd
unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei
phrosesu.

At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn, ni yw Rheolydd Data
Data Personol.

Prosesyddion Data (neu Ddarparwyr Gwasanaeth)

Ystyr Prosesydd Data (neu Ddarparwr Gwasanaeth) yw unrhyw berson naturiol neu gyfreithlon
sy’n prosesu’r data ar ran y Rheolydd Data.

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio gwasanaethau gwahanol Ddarparwyr Gwasanaeth er
mwyn prosesu’ch data yn fwy effeithlon.

Gwrthrych y Data (neu Ddefnyddiwr)

Gwrthrych y Data yw unrhyw unigolyn byw sy’n defnyddio ein Gwasanaeth ac sy’n
wrthrych y Data Personol.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn casglu sawl math o wybodaeth at ddibenion amrywiol er mwyn darparu
darparu a gwella’n Gwasanaeth i chi.

 

Y Mathau o Ddata a Gesglir

Data Personol

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol
adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu i’ch adnabod.
(“Data Personol”). Mae gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn gallu cynnwys y canlynol, ond nid yw’n
gyfyngedig i hynny:

 • Cyfeiriad e-bost
 • Enw cyntaf a cyfenw
 • Rhif Ffôn
 • Cyfeiriad, Cod post, Dinas
 • Cwcis a Data ar Ddefnydd

Efallai y byddwn yn defnyddio eich Data Personol i gysylltu â chi er mwyn anfon cylchlythyron, neu
ddeunyddiau marchnata neu hyrwyddo ac unrhyw wybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb i chi.
Gallwch ddewis peidio â derbyn rhai mathau o ohebiaeth,
neu bob gohebiaeth gennym, drwy ddilyn y ddolen datdanysgrifioai mathau o ohebiaeth, neu’r cyfarwyddiadau yn ein neges e-bost
neu drwy gysylltu â ni.

Data Defnydd

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am sut y ceir mynediad i’n Gwasanaeth a’r defnydd ohono (“Data
Defnydd”). Gall Data Defnydd gynnwys gwybodaeth megis cyfeiriad
Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (e.e. cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn y porwr
tudalennau ein Gwasanaeth yr ydych yn ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr
amser a dreulioch ar y tudalennau, adnabyddion dyfais unigryw a data diagnostig
eraill.

Data Lleoliad

Gallwn ddefnyddio a storio gwybodaeth am eich lleoliad gyda’ch
caniatâd (“Data Lleoliad”). Rydym yn defnyddio’r data hyn i ddarparu nodweddion o’n
Gwasanaeth, i wella ac addasu ein Gwasanaeth.

Gallwch alluogi neu analluogi’r gwasanaethau lleoliad unrhyw
bryd pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth, drwy’r gosodiadau ar eich dyfais.

Data Olrhain a Chwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain cyffelyb i olrhain gweithgaredd ar ein
Gwasanaeth a chadw gwybodaeth benodol.

Ffeiliau yw cwcis â nifer bychan o ddata sy’n medru cynnwys
dyfais adnabod anhysbys unigryw. Mae’r cwcis a yrrir i’ch porwr o wefannau’n cael eu storio
eich dyfais. Mae technolegau olrhain hefyd yn cael eu defnyddio fel pegynau, tagiau, a sgriptiau
i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Gallwch osod eich porwr i wrthod pob cwci neu i ddangos pan fydd
cwci’n cael ei anfon. Fodd bynnag, os nad ydych yn derbyn cwcis, efallai na fydd
modd i chi ddefnyddio rhannau o’n Gwasanaeth.

Enghreifftiau o’r Cwcis a ddefnyddir gennym:

 • Cwcis Sesiwn: Defnyddir Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
 • Cwcis Dewisiadau: Rydym yn defnyddio Cwcis Dewisiadau i gofio eich dewisiadau
  a’r gwahanol osodiadau.
 • Cwcis Diogelwch: Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch at ddibenion diogelwch.

Defnyddio’r Data

Mae Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru yn defnyddio’r data a gesglir
at amrywiol ddibenion:

 • I ddarparu a chynnal ein Gwasanaeth
 • I’ch hysbysu am newidiadau i’n Gwasanaeth
 • I’ch galluogi i gyfranogi yn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan ddewiswch wneud hynny
 • I ddarparu cymorth i gwsmeriaid
 • I gasglu dadansoddiadau neu wybodaeth werthfawr er mwyn gwella ein Gwasanaeth
 • I fonitro’r defnydd o’n Gwasanaeth
 • I ganfod ac atal problemau technegol a mynd i’r afael â hwy
 • I ddarparu newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol i chi am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau a gynigir gennym sy’n debyg i’r rhai yr ydych wedi’u prynu yn barod, neu wedi gwneud ymholiadau yn eu cylch, oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn y wybodaeth hon

Sail Gyfreithiol dros Brosesu Data Personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol
Rheoliad (GDPR)

Os ydych yn dod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, mae sail gyfreithiol Canolfan Addysg
Fferylliaeth Broffesiynol Cymru dros gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol
fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn dibynnu ar y Data Personol
a gesglir gennym a’r cyd-destun penodol dros ei gasglu.

Gall Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru brosesu eich
Data Personol oherwydd:

 • Bod angen ymrwymo i gytundeb gyda chi
 • Ein bod wedi cael eich caniatâd
 • Bod y prosesu o fudd dilys cyfreithiol i ni ac nid yw eich hawliau’n
  drech nag ef
 • At ddibenion prosesu taliad
 • I gydymffurfio â’r gyfraith

Cadw Data

Bydd Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru yn cadw eich
Data Personol am y cyfnod angenrheidiol at y dibenion a amlinellir yn y Polisi Preifatrwydd hwn
yn unig. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio eich Data Personol i’r graddau angenrheidiol
i gydymffurfio â’n goblygiadau cyfreithiol (er enghraifft, os oes gofyn i ni gadw
eich data i gydymffurfio â chyfreithiau cymwys), datrys anghydfod, a gorfodi ein
ein cytundebau a pholisïau cyfreithiol.

Bydd Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru hefyd yn cadw’r Data Defnydd
at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir y Data Defnydd am gyfnodau byrrach,
heblaw pan ddefnyddir y data neu i
i wella ymarferoldeb ein Gwasanaeth, neu bod rhwymedigaeth gyfreithiol i
gadw’r data am gyfnodau hwy.

Trosglwyddo Data

Gellir trosglwyddo eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, i – a’u cadw ar
– gyfrifiaduron mewn lleoliadau y tu allan i’ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu
unrhyw awdurdodaeth lywodraethol lle mae’r cyfreithiau diogelu data yn wahanol
i rai eich awdurdodaeth.

Os ydych wedi eich lleoli y tu allan i’r Deyrnas Unedig, a’ch bod yn dewis darparu’r wybodaeth i ni
, byddwn yn trosglwyddo’r data, gan gynnwys Data Personol, i’r Deyrnas
Unedig ac yn eu prosesu yno.

Mae’ch cydsyniad i’r Polisi Preifatrwydd hwn, ac yna gyflwyno gwybodaeth o’r
fath yn cynrychioli eich cytundeb i’r trosglwyddiad.

Bydd Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru yn cymryd yr holl gamau
y bernir eu bod yn rhesymol i
sicrhau bod eich data’n cael eu trin a’u trafod yn ddiogel ac yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd eich Data Personol yn cael
eu trosglwyddo i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaeth ddigonol ar waith gan
gynnwys diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

 

Datgelu Data

Trafodiadau Busnes

Os yw Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru yn rhan o broses uno,
caffael neu werthu asedau, mae’n bosibl y bydd eich Data Personol yn cael eu trosglwyddo. Byddwn yn
yn eich hysbysu cyn bod y Data Personol yn cael eu trosglwyddo ac yn dod yn ddarostyngedig i
Bolisi Preifatrwydd gwahanol.

Datgelu er mwyn Gorfodi’r Gyfraith

Mewn amgylchiadau arbennig, bydd gofyn i Ganolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru
ddatgelu eich Data Personol am resymau cyfreithiol neu
wrth ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau lleol (e.e. llys neu un o
asiantaethau’r llywodraeth).

Gofynion Cyfreithiol

Gall Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru ddatgelu Data Personol
yn y gred ddidwyll bod gweithred o’r fath yn angenrheidiol er mwyn:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Gwarchod ac amddiffyn hawliau neu eiddo Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru
 • Atal neu archwilio unrhyw ddrwgweithredu mewn cysylltiad
  â’r Gwasanaeth
 • Gwarchod diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu’r cyhoedd
 • Gwarchod yn erbyn atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni, ond cofiwch nad oes un dull o
drosglwyddo dros y Rhyngrwyd, neu ddull storio electroneg yn gwbl
ddiogel. Er y byddwn yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy’n fasnachol dderbyniol er mwyn gwarchod eich
Data Personol, ni allwn warantu eu diogelwch llwyr.

 

Eich Hawliau Diogelu Data o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Os ydych yn breswylydd yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, mae gennych hawliau
diogelu data penodol. Nod Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru yw cymryd
camau rhesymol i’ch galluogi i gywiro, diwygio, dileu neu gyfyngu
ar y defnydd o’ch Data Personol.

Os hoffech wybod pa Ddata Personol yr ydym yn eu cadw amdanoch, ac os
hoffech eu dileu o’n systemau, cysylltwch â ni.

Mewn amgylchiadau arbennig, mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

 • Yr hawl i weld, diweddaru neu ddileu’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Pryd bynnag fo hynny’n bosibl, gallwch weld, diweddaru neu wneud cais i ddileu’r Data Personol yn uniongyrchol o fewn adran gosodiadau eich cyfrif. Os na allwchwneud hyn eich hunan, cysylltwch â ni i gael cymorth.
 • Yr hawl i gywiro. Mae gennych yr hawl i gywiro eich gwybodaeth os yw’r wybodaeth honno’n anghywir neu’n anghyflawn.
 • Yr hawl i wrthwynebu. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich Data Personol.
 • Yr hawl i gyfyngu. Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 • Yr hawl i gludadwyedd data. Mae gennych yr hawl i gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch ar fformat strwythuredig, ar ffurf y gall peiriant ei ddarllen ac arferol.
 • Yr hawl i dynnu cydsyniad yn ôl. unrhyw bryd lle mae Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru wedi dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth bersonol.

Gallwn ofyn i chi gadarnhau pwy ydych chi cyn ymateb i geisiadau o’r fath.

Mae gennych yr hawl i gwyno i’r Awdurdod Diogelu Data am sut yr ydym yn casglu a defnyddio eich Data Personol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch awdurdod diogelu data lleol yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd.

 

Darparwyr Gwasanaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn cyflogi cwmnïau trydydd parti ac unigolion i hwyluso ein gwasanaeth (“Darparwyr Gwasanaeth”), i ddarparu’r Gwasanaeth ar ein rhan, i ymgymryd â thasgau sy’n gysylltiedig â’n Gwasanaeth neu i’n cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Bydd gan y partïon hyn fynediad i’ch Data Personol er mwyn cyflawni’r tasgau hyn ar ein rhan ac mae gorfodaeth arnynt i beidio â’u datgelu na’u defnyddio at unrhyw ddibenion eraill.

 

Dadansoddeg

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi’r defnydd o’n Gwasanaeth.

 • Google Analytics

Gwasanaeth dadansoddeg y we a gynigir gan Google yw Google Analytics sy’n olrhain a chofnodi traffig ar wefannau. Mae Google yn defnyddio’r data a gesglir i olrhain a monitro’r defnydd o’n Gwasanaeth. Rhennir y data ymhlith gwasanaethau eraill Google. Mae Google yn gallu defnyddio’r data a gesglir i roi cyd-destun i’r hysbysebion ar ei rwydwaith hysbysebu ei hun, a’u personoli.

Gallwch ddewis peidio â gwneud eich gweithgaredd ar y Gwasanaeth yn hygyrch i Google Analytics drwy osod ychwanegyn porwr optio-allan Google Analytics. Mae’r ychwanegyn yn atal Google Analytics JavaScript (ga.js,
analytics.js, a dc.js) rhag rhannu gwybodaeth am weithgaredd yr ymweliadau
gyda Google Analytics.

I gael rhagor o wybodaeth am ymarfer preifatrwydd Google, ewch i dudalen
Preifatrwydd a Thelerau ar eu gwefan: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Taliadau

Mae’n bosibl y byddwn yn darparu cynhyrchion a/neu wasanaethau y mae angen talu amdanynt o fewn ein Gwasanaeth. Yn yr achosion hynny,
rydym yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti i brosesu taliadau (er enghraifft prosesyddion taliad).

Ni fyddwn yn cadw na chasglu manylion eich cerdyn talu. Trosglwyddir y wybodaeth hon
yn uniongyrchol i’n prosesyddion taliadau trydydd parti,
a llywodraethir eu defnydd o’ch gwybodaeth bersonol chi gan eu Polisi Preifatrwydd hwy. Mae’r prosesyddion taliadau
yn cydymffurfio â’r safonau a osodwyd gan
Safonau Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau Talu ac fe’u rheolir gan Gyngor y Diwydiant Cardiau Talu, sy’n ymdrech ar y cyd gyda brandiau fel Visa,
Mastercard, American Express a Discover. Mae gofynion Safonau Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau Talu yn cynorthwyo
i sicrhau’r defnydd diogel o wybodaeth am y taliad.

Y prosesyddion taliadau yr ydym yn gweithio â hwy yw:

 • Secure Trading

Gellir darllen eu Polisi Preifatrwydd yma://www.securetrading.com/privacy/

 

Dolenni i Wefannau Eraill

Mae’n bosibl bod ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau na chânt eu gweithredu gennym ni. Os
byddwch yn clicio ar ddolen trydydd parti, cewch eich tywys i wefan y trydydd parti
hwnnw. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan yr ydych yn
ymweld â nhw.

Nid oes gennym reolaeth na chyfrifoldeb dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion
unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd Plant

Nid yw’n Gwasanaeth wedi’i anelu at unrhyw un o dan 18 (“Plant”).

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn fwriadol oddi wrth unrhyw
un o dan 18 oed. Os ydych yn rhiant neu’n warchodwr ac yn ymwybodol
bod eich Plentyn wedi rhoi Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn
yn dod yn ymwybodol ein bod wedi casglu Data Personol oddi wrth blant
heb gadarnhad o gydsyniad gan riant, byddwn yn cymryd camau i ddileu’r wybodaeth
oddi ar ein gweinyddion.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd Hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw
newidiadau drwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost a/neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn bod y
newidiadau yn dod i rym, ac yn diweddaru’r “dyddiad dod i rym” ar frig y
Polisi Preifatrwydd hwn.

Rydym yn eich cynghori i adolygu’r Polisi Preifatrwydd yn gyson am unrhyw newidiadau.
Daw’r newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn i rym ar ôl iddynt gael eu postio ar
y dudalen hon.

 

Cysylltu â ni

Os oes genych gwestiwn am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

Drwy e-bost: heiw.pharmacy@wales.nhs.uk

Drwy ymweld â’r dudalen hon ar ein gwefan: : http://www.wcppe.org.uk/#contact

Drwy ffonio: 03300 585 005
Drwy lythyr: : Health Education and Improvement Wales, Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ

Ar 1 Hydref 2018, daeth WCPPE yn rhan o Addysg Iechyd a Gwella Cymru.