First Aid for Mental Health Training

First Aid for Mental Health (FAMH)

Qualification specification

FAA Level 2 award in First Aid for Mental Health (RQF)

Overview

Each year approximately 1 in 4 people in the UK will experience a mental health condition and at least 1 in 6 employees experience common mental health problems in the workplace. With this in mind, Welsh Government requested that HEIW make available First Aid for Mental Health training, sufficient to train one person in every community pharmacy in Wales, in order to equip the pharmacy workforce with the skills and tools needed to recognise and support colleagues and patients who may be struggling with their mental health. There will also be a number of training places available for pharmacy professionals in teams across other areas of the NHS.

Course structure and format

A 6 hour (one-day course) – available face-to-face or online. Face-to-face courses will be available across Wales, from March 2023 to March 2024 and will be released on a 3-monthly basis. There will be training courses available in every Health Board in a variety of locations.

Course Content

This qualification provides learners with the knowledge to recognise a range of mental health conditions, how to start a supportive conversation and when and how to signpost a person to seek appropriate professional help. Learners will know how to recognise and manage stress and understand the impact of substance abuse. They will learn about the first aid action plan for mental health, be able to put it in place and know how to implement a positive mental health culture in the workplace. Learners will not diagnose or treat mental health conditions but will gain the knowledge to identify when a person may require support and know where they can go to get help.

Eligibility

The course is designed for community pharmacy workers (although there are a number of places reserved for pharmacy professionals in teams in other areas of the NHS – please contact HEIW if you are interested). We can accommodate one person from every community pharmacy in Wales to attend this training course – please do not register for this course if you know another member of your pharmacy team is attending, unless you have asked permission from HEIW.

This course is suitable for:

Any person with a patient-facing role (you do not have to be a pharmacist or pharmacy technician)
Endorsement or permission from manager or senior member of organisation
Ideally working for the majority of the working week
Passionate about promoting good mental health
Empathetic and caring personality
Committed to attending the one-training day

Register for the course

If eligible, complete steps 1 and 2 to register for the course.

Step 1: Please complete this short form to provide your personal details and any dietary requirements: Form for completion

Step 2: Please choose your preferred venue and date by clicking on the following link. There are face-to-face and online courses available: First Aid For Mental Health Training Links

Registration closes two weeks before the start date.

For more information on how HEIW uses personal information, please see the privacy policy: https://heiw.nhs.wales/use-of-site/privacy-policy/

Cancellation Policy 

If you have received confirmation of a place on this course and then wish to withdraw, written notification must be received at least one week prior to the beginning of the course, unless extenuating circumstances apply.

Further information

If you have any further queries about the course including learning outcomes, please access the following link: NUCO-L2-FA Mental-Health
For all other queries, contact the HEIW Pharmacy Team: HEIW.CommissionedProgrammes@wales.nhs.uk

Registration closes two weeks before the start date.
Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (FAMH) 

Manyleb cymhwyster

Dyfarniad Lefel 2 FAA mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF

Trosolwg

Bob blwyddyn bydd tua 1 o bob 4 o bobl yn y DU yn profi cyflwr iechyd meddwl ac mae o leiaf 1 o bob 6 gweithiwr yn profi problemau iechyd meddwl cyffredin yn y gweithle. Gyda hyn mewn golwg, gofynnodd Llywodraeth Cymru i AaGIC ddarparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl, sy’n ddigon i hyfforddi un person ym mhob fferyllfa gymunedol yng Nghymru, er mwyn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar y gweithlu fferylliaeth i gefnogi cydweithwyr a chleifion a allai fod yn cael trafferthion. ag iechyd meddwl. Bydd hefyd nifer fach o leoedd hyfforddi ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol mewn sectorau eraill

Strwythur a fformat y cwrs

Cwrs 6 awr (un diwrnod) – ar gael wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Bydd cyrsiau wyneb yn wyneb ar gael ledled Cymru, o fis Mawrth 2023 i fis Mawrth 2024 ac yn cael eu rhyddhau bob 3 mis. Bydd cyrsiau hyfforddi ym mhob Bwrdd Iechyd mewn gwahanol leoliadau.

Cynnwys y Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi’r wybodaeth i ddysgwyr adnabod amrywiaeth o gyflyrau iechyd meddwl, sut i ddechrau sgwrs gefnogol a phryd a sut i gyfeirio person i geisio cymorth proffesiynol priodol. Bydd dysgwyr yn gwybod sut i adnabod a rheoli straen a deall effaith camddefnyddio sylweddau. Byddant yn dysgu am y cynllun gweithredu cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl, yn gallu ei roi ar waith ac yn gwybod sut i roi diwylliant iechyd meddwl cadarnhaol ar waith yn y gweithle. Ni fydd dysgwyr yn gwneud diagnosis nac yn trin cyflyrau iechyd meddwl gan mai dim ond gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gallu gwneud hyn ond byddant yn ennill y wybodaeth i nodi pryd y gallai fod gan berson gyflwr a gwybod i ble y gallant fynd i gael cymorth.

Cymhwysedd

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr fferylliaeth gymunedol (er bod nifer fach o leoedd wedi’u cadw ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol o sectorau eraill – cysylltwch ag AaGIC os oes gennych ddiddordeb).

Gallwn ddarparu ar gyfer un person o bob fferyllfa gymunedol yng Nghymru i fynychu’r cwrs hyfforddi hwn – peidiwch â chofrestru ar gyfer y cwrs hwn os ydych yn gwybod bod aelod arall o’ch tîm fferylliaeth yn mynychu, oni bai eich bod wedi gofyn am ganiatâd gan AaGIC.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

unrhyw berson sydd â rôl sy’n wynebu cleifion mewn l (nid oes rhaid i chi fod yn fferyllydd neu’n dechnegydd fferyllol)
Cymeradwyaeth neu ganiatâd gan reolwr neu uwch aelod o’r sefydliad
Yn ddelfrydol gweithio am y rhan fwyaf o’r wythnos waith
Yn angerddol dros hybu iechyd meddwl da
Personoliaeth empathig a gofalgar
Wedi ymrwymo i fynychu un diwrnod hyfforddiant
Rhywun sy’n annhebygol o symud i fferyllfa arall i weithio

Cofrestrwch ar gyfer y cwrs

Cam 1:

Cwblhewch y ffurflen fer hon i roi eich manylion personol ac unrhyw ofynion dietegol: Ffurf

Cam 2:

Dewiswch y lleoliad a’r dyddiad sydd orau gennych trwy glicio ar y ddolen ganlynol. Mae cyrsiau wyneb yn wyneb ac ar-lein ar gael: Cysylltiadau hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl

Mae cofrestru yn cau wythnos cyn y dyddiad dechrau.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut mae AaGIC yn defnyddio gwybodaeth bersonol, ewch i: https://heiw.nhs.wales/use-of-site/privacy-policy/

Polisi Canslo

Os yr ydych wedi derbyn cadarnhad o’ch lle ar y cwrs yma ac yn dymuno tynnu’n ôl, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o leiaf un wythnos cyn cychwyn y cwrs, oni bai bod yno amgylchiadau arbennig.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach am y cwrs gan gynnwys canlyniadau dysgu, ewch i’r ddolen ganlynol: NUCO-L2-FA Mental-Health

Ar gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â Thîm Fferylliaeth AaGIC: HEIW.CommissionedProgrammes@wales.nhs.uk