20th February 2018

Introduction to Healthcare Education and Training

Overview

The education, training and supervision of colleagues is now recognised as a natural part of pharmacists’ and pharmacy technicians’ everyday work. This programme aims to provide an introduction to the skills and techniques of effective healthcare education and training. Through attending the workshops and completing the portfolio of evidence, participants will be able to apply these education skills and techniques to effectively support colleagues undertaking development opportunities in the workplace.

Benefits

 • Become an effective coach, tutor or mentor
 • Apply the basic principles of adult learning theory in practice
 • Learn how to manage behaviours and teach professionalism
 • Plan effective learning activities
 • Provide timely, accurate and constructive feedback on trainees’ progress
 • Understand methods of assessment used in education and training

Eligibility

 • Pharmacy technicians or pharmacist
 • Endorsement by a senior member of their organisation (unless completing the course in own time)
 • Commitment to attend all programme dates and to complete the pre-course activities for each training session
 • Completion of online registration form (places will be on a first come, first served basis)

Course Structure

 • Pre-course activities: before attending the interactive workshops, participants will be required to complete the pre-course activities, including the e-learning package ‘Helping Others Learn’ and ‘Professionalism’
 • Attendance of virtual and live interactive workshops: each workshop will include activities and presentations from experienced health professionals, with a role in healthcare education
 • Practice activities: completion of post course tasks and an evidence-based, reflective portfolio

Course Completion

There are 3 options for this course:

1. HEIW Certificate of completion: (For pharmacists or pharmacy technicians)

Complete e-learning courses, attend the 3 training workshops and complete the HEIW workbook.

Estimated time: 80 hours (this course is not accredited)

2. Agored Cymru Level 4 12 Credit Certificate:  (For pharmacy technicians)

Complete e-learning courses, attend the 3 training workshops and complete an e-portfolio of evidence.

This course is formally assessed against the Agored Cymru standards, by an assessor.

Estimated time: 120 hours (12 credits)

3. Cardiff University 10 credit Postgraduate certificate:  (For pharmacy professionals with a degree)

Complete e-learning courses, attend the 3 training workshops and complete the Cardiff University portfolio of evidence. Must also complete a 2000 word assignment.

Estimated time: 100 hours (10 credits)

Please select which option you prefer on application.

Apply to the course

The next course will run in South Wales.

Opening  date: 1st February and close on 19th February.

Please use the following link to apply:

Application Form

Course Dates

Day 1  (8.45am – 4.30pm) – Tuesday 16th April 2024

Day 2 – (8.45am – 4:30pm) Monday 13th May 2024

Day 3 – (8.45am – 4.30pm) – Tuesday 18th June 2024

Cancellation Policy 

If you have received confirmation of a place on this course and then wish to withdraw, written notification must be received at least two weeks prior to the beginning of the course, unless extenuating circumstances apply. Many of our CPD+ programmes are accredited programmes that require learners to submit a portfolio of evidence for assessment, as part of the credits awarded. Once enrolled onto these programmes, learners are required to attend all programme dates and submit a portfolio of evidence. HEIW reserves the right to claim back programme fees for costs incurred, if learners fail to attend required dates and/or submit a portfolio for assessing.

 

Cyflwyniad i Addysg a Hyfforddiant Gofal Iechyd

Trosolwg

Mae addysg, hyfforddiant a goruchwyliaeth cydweithwyr bellach yn cael ei gydnabod fel rhan naturiol o waith bob dydd fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol. Nod y cwrs yw rhoi cyflwyniad i sgiliau a thechnegau addysg a hyfforddiant gofal iechyd effeithiol. Trwy fynychu’r gweithdai a chwblhau’r portffolio o dystiolaeth, bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso’r sgiliau a’r technegau addysg hyn i gefnogi cydweithwyr sy’n ymgymryd â chyfleoedd datblygu yn y gweithle yn effeithiol.

Buddion

 • Dod yn hyfforddwr, tiwtor neu fentor effeithiol
 • Cymhwyso egwyddorion sylfaenol theori dysgu oedolion yn ymarferol
 • Dysgwch sut i reoli ymddygiadau ac addysgu proffesiynoldeb
 • Cynllunio gweithgareddau dysgu effeithiol
 • Darparu adborth amserol, cywir ac adeiladol ar gynnydd hyfforddeion
 • Deall y dulliau asesu a ddefnyddir mewn addysg a hyfforddiant

Cymhwysedd

 • Technegwyr fferyllfa neu fferyllydd
 • Cymeradwyaeth gan uwch aelod o’u sefydliad (oni bai ei fod yn cwblhau’r cwrs yn ei amser ei hun)
 • Ymrwymiad i fynychu holl ddyddiadau’r rhaglen ac i gwblhau’r gweithgareddau cyn y cwrs ar gyfer pob sesiwn hyfforddi
 • Cwblhau ffurflen gofrestru ar-lein (bydd lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin)

Strwythur y Cwrs

 • Gweithgareddau cyn y cwrs: cyn mynychu’r gweithdai rhyngweithiol, bydd gofyn i gyfranogwyr gwblhau’r gweithgareddau cyn y cwrs, gan gynnwys y pecyn e-ddysgu ‘Helping Others Learn’ a ‘Professionalism’
 • Mynychu gweithdai rhyngweithiol rhithwir a byw: bydd pob gweithdy yn cynnwys gweithgareddau a chyflwyniadau gan weithwyr iechyd proffesiynol profiadol, gyda rôl mewn addysg gofal iechyd
 • Gweithgareddau ymarfer: cwblhau tasgau ar ôl y cwrs a phortffolio myfyriol yn seiliedig ar dystiolaeth

 

Cwblhau’r Cwrs

Mae 3 opsiwn ar gyfer y cwrs hwn:

 1. Tystysgrif Cwblhau AaGIC: (Ar gyfer fferyllwyr neu dechnegwyr fferyllol)

Cwblhau cyrsiau e-ddysgu, mynychu’r 3 gweithdy hyfforddi a chwblhau gweithlyfr AaGIC.

Amcangyfrif o’r amser: 80 awr (nid yw’r cwrs hwn wedi’i achredu)

 1. Tystysgrif 12 Credyd Lefel 4 Agored Cymru:  (Ar gyfer technegwyr fferyllol)

Cwblhau cyrsiau e-ddysgu, mynychu’r 3 gweithdy hyfforddi a chwblhau e-bortffolio o dystiolaeth.

Asesir y cwrs hwn yn ffurfiol yn erbyn safonau Agored Cymru, gan aseswr.

Amcangyfrif o’r amser: 120 awr (12 credyd)

 1. Tystysgrif Ôl-raddedig 10 credyd Prifysgol Caerdydd:  (Ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol â gradd)

Cwblhau cyrsiau e-ddysgu, mynychu’r 3 gweithdy hyfforddi a chwblhau portffolio tystiolaeth Prifysgol Caerdydd. Rhaid cwblhau aseiniad 2000 o eiriau hefyd.

Amcangyfrif o’r amser: 100 awr (10 credyd)

Dewiswch pa opsiwn sydd orau gennych wrth wneud cais.

Gwnewch gais i’r cwrs

Cynhelir y cwrs nesaf yng  De Cymru

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i wneud cais:

Ffurflen gais

Byss y cwrs nesaf yn rhedeg yn Ne Cymru

Dyddiad agor: 1 Chwefror a chau ar 19 Chwefror

Dyddiadau Cyrsiau

Diwrnod 1 (8.45am – 4.30pm) – Dydd Mawrth 16 Ebrill 2024

Diwrnod 2 – (8.45am – 4:30pm) – Dydd Llyn 13 Mai 2024

Diwrnod 3 – (8.45am – 4.30pm) – Dydd Mawrth 18 Mehefin 2024

Polisi Canslo 

Os ydych wedi derbyn cadarnhad o le ar y cwrs hwn ac yna’n dymuno tynnu’n ôl, rhaid derbyn hysbysiad ysgrifenedig o leiaf bythefnos cyn dechrau’r cwrs, oni bai bod amgylchiadau esgusodol yn berthnasol. Mae llawer o’n rhaglenni DPP+ yn rhaglenni achrededig sy’n gofyn i ddysgwyr gyflwyno portffolio o dystiolaeth i’w asesu, fel rhan o’r credydau a ddyfernir. Ar ôl cofrestru ar y rhaglenni hyn, mae’n ofynnol i ddysgwyr fynychu holl ddyddiadau’r rhaglen a chyflwyno portffolio o dystiolaeth. Mae AaGIC yn cadw’r hawl i hawlio ffioedd rhaglen yn ôl ar gyfer costau yr eir iddynt, os bydd dysgwyr yn methu â mynychu dyddiadau gofynnol a/neu gyflwyno portffolio i’w asesu.