Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) webinar recording

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.

When

03rd October 2023 00:00
Category:

Description

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
(scroll down for English)

Trosolwg: 

Mae anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yn gyflwr sy’n effeithio ar ymddygiad pobl. Mae’r symptomau yn cynnwys diffyg sylw, gorfywiogrwydd a byrbwylltra.

Nid yw union achos ADHD wedi cael ei darganfod, ond credir mai cyfuniad o ffactorau sy’n gyfrifol.

Mae’r rhan fwyaf o achosion yn cael eu canfod ymhlith plant ond weithiau bydd unigolion yn derbyn diagnosis yn ddiweddarach mewn bywyd. Er bod angen asesiad arbenigol ar gyfer ADHD, bydd llawer o weithwyr gofal iechyd proffesiynol fel rhan o’u gwaith dyddiol yn dod ar draws cleifion sydd wedi cael diagnosis.

Ymunwch â ni ar gyfer y gweminar hon i wella eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth ar y cyflwr er mwyn cefnogi eich cleifion yn well.

Canlyniadau Dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Disgrifio symptomau ADHD
  • Adnabod sut mae ADHD yn cael ei reoli mewn oedolion a phlant
  • Gwybod y camau cwnsela pwysig y mae angen i gleifion fod yn ymwybodol ohonynt
  • Cydnabod sut mae llwybrau rheoli ADHD wedi’u strwythuro yng Nghymru
  • Crynhoi adnoddau allweddol sydd ar gael

Wedi’i anelu at: 

Gweithwyr proffesiynol fferyllol sy’n gweithio mewn unrhyw sector. Mae croeso i weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Siaradwyr: 

Alun Morgan- Fferyllydd-Ragnodydd Annibynnol sy’n arbenigo mewn ADHD mewn oedolion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Emma Brierly, Fferyllydd-Ragnodydd Annibynnol sy’n arbenigo mewn ADHD mewn plant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Overview: 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a condition that affects people’s behaviour with symptoms including inattentiveness, hyperactivity and impulsiveness.

The exact cause of ADHD is not fully understood, but a combination of factors is thought to be responsible.

Most cases are diagnosed in children but sometimes it’s diagnosed later in life. Although specialist assessment for ADHD is necessary, many healthcare professionals will encounter patients with diagnosed ADHD as part of their day-to-day practice.

Join us for this webinar to improve your knowledge and awareness of this condition in order to better support your patients.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to: 

  • Describe the symptoms of ADHD
  • Identify how ADHD is managed in adults and children
  • Know the important counselling points patients need to be aware of
  • Recognise how ADHD management pathways are structured in Wales
  • Summarise key resources available

Designed for:

Pharmacy professionals working in any sector. Other healthcare professionals are welcome.

Speakers:

Alun Morgan- Pharmacist Independent Prescriber specialising in ADHD in adults, HDUHB

Emma Brierly, Pharmacist Independent Prescriber specialising in ADHD in children, CTUHB