Lymphoedema Webinar Recording

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.

When

28th February 2023 00:30 to 28th February 2024 00:00

Location

,
Online,

Category: Tags: , , , , ,

Description

Lymphoedema and Chronic oedema  

 

Overview: 

Lymphoedema is a chronic condition caused by failure of the lymphatic system. It can occur in any part of the body causing swelling in the body’s tissues. This can cause physical, psychological and social impact to individuals’ lives and its identification and treatment needs to be undertaken as soon as possible.

Lymphoedema is thought to affect more than 200,000 people in the UK, and in 2020 there were over 20,000 people with Lymphoedema here in Wales.

Unmanaged lymphoedema can increase the risk of falls, developing wounds and cellulitis. All costly to the patient and the NHS. Cellulitis, which is an acute bacterial infection of the skin can lead to recurring hospital admissions, primary care consultations and an overall deterioration in health.

All Health Boards in Wales have dedicated Lymphoedema Services supported by a National Lymphoedema Team. Together they create Lymphoedema Clinical Network Wales (LCNW).

Join us on this webinar, where we’ll hear from colleagues from Lymphoedema Network Wales about their roles, the condition and other factors relevant to healthcare professionals across Wales.

Learning outcomes:

 

After attending this event participants will be able to: 

 

 • Describe the main symptoms and causes of lymphoedema and cellulitis
 • Explain the impact of a lymphoedema diagnosis for the individual and their families
 • Be able to identify lymphoedema and chronic oedema early
 • Recognise the treatment options available for lymphoedema and cellulitis
 • Identify ways to reduce the risk of developing lymphodema and cellulitis
 • Know where to signpost patients to for more information and support

 

Designed for: 

Healthcare professionals across roles and sectors working in patient facing roles in Wales.

Speakers / Facilitators: (delete as appropriate)

Karen Morgan, Education and Clinical Lead, National Lymphoedema Network Wales,

Joanne Browne, Cellulitis Clinical Improvement Lead, Lymphoedema Network Wales

Format: 

A pre-recorded webinar.

 

Pre-course preparation: NIL

Lymffoedema ac oedema Cronig 

 

Trosolwg: 

Mae lymffoedema yn gyflwr cronig sy’n cael ei achosi drwy fethiant y system lymffatig. Gall ddigwydd mewn unrhyw ran o’r corff sy’n achosi chwyddo ym meinweoedd y corff. Gall hyn achosi effaith gorfforol, seicolegol a chymdeithasol i fywydau unigolion ac mae angen gwneud ei hadnabod a’i driniaeth cyn gynted â phosibl.

Y gred yw bod Lymphoedema yn effeithio ar fwy na 200,000 o bobl yn y DU, ac yn 2020 roedd dros 20,000 o bobl â Lymphoedema yma yng Nghymru.

Gall lymffoedema heb ei reoli gynyddu’r risg o gwympo, datblygu clwyfau a Llid yr isgroen. Pob un yn gostus i’r claf a’r NHS. Gall Llid yr isgroen, sy’n haint bacteriol acíwt o’r croen arwain at dderbyniadau rheolaidd i’r ysbyty, ymgynghoriadau gofal sylfaenol a dirywiad cyffredinol mewn iechyd.

Mae holl fyrddau iechyd Cymru wedi neilltuo Gwasanaethau Lymffoedema penodol sy’n cael eu cefnogi gan Dîm Cenedlaethol Lymphoedema. Gyda’i gilydd maent yn creu Rhwydwaith Clinigol Lymffoedema Cymru (LCNW).

Ymunwch â ni ar y gweminar hon, lle byddwn yn clywed gan gydweithwyr o Lymphoedema Network Wales am eu swyddi, y cyflwr a’r ffactorau eraill sy’n berthnasol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Cymru.

Canlyniadau dysgu:

 

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu: 

 

 • Disgrifio’r prif symptomau ac achosion lymffoedema a llid yr isgroen.
 • Esbonio effaith diagnosis lymffoedema i’r unigolyn a’u teuluoedd
 • Gallu adnabod lymffoedema ac oedema cronig yn gynnar
 • Cydnabod yr opsiynau triniaeth sydd ar gael ar gyfer lymffoedema a llid yr isgroen.
 • Nodi ffyrdd o leihau’r risg o ddatblygu lymffodema a llid yr isgroen.
 • Gwybod lle i gyfeirio cleifion at gael mwy o wybodaeth a chefnogaeth

 

Dyluniwyd ar gyfer: 

Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws rolau a sectorau sy’n gweithio mewn rolau sy’n wynebu cleifion yng Nghymru.

Siaradwyr / Hwyluswyr: (dileu fel y bo’n briodol)

Karen Morgan, Arweinydd Addysg a Chlinigol, Rhwydwaith Cenedlaethol lymffoedema Cymru,

Joanne Browne, Arweinydd Gwelliant Clinigol, Llid yr isgroen, Lymphoedema Network Wales

Fformat: 

Gweminar wedi ei recordio o flaen llaw.

 

Paratoi cyn y cwrs: DIM