Penicillin Allergy – getting the label right (webinar recording)

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.

When

22nd September 2023 00:00
Category:

Description

Alergedd Penisilin – cael y label yn gywir / Penicillin Allergy – getting the label right
(scroll down for English)

Trosolwg: 

Mae’r dyddiad Medi 28ain- pan darganfu Alexander Fleming benisilin ym 1928 yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o effaith cario label alergedd penisilin a sut y gall effeithio ar driniaeth gofal iechyd cleifion.

Mae pwysigrwydd o adnabyddiaeth gywir yn bwysig er mwyn trin cleifion yn ddiogel ac yn briodol. Mae adnabod y rhai sydd ag alergedd penisilin go iawn yn hollbwysig. Fodd bynnag, amcangyfrifir lle mae tua 10% o gleifion yn hunan-adrodd bod ganddynt alergedd penisilin, dim ond tua 1% sydd ag alergedd mewn gwirionedd.

Mae diagnosis anghywir o alergedd penisilin yn cael ei nodi’n fwyfwy fel pryder iechyd y cyhoedd o ganlyniad i fwy o ddigwyddiadau niweidiol a heintiau, stiwardiaeth gwrthficrobaidd gwael a goblygiadau ariannol.

Ymunwch â ni ar y weminar hon i archwilio sut y gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gael y label alergedd penisilin hwn yn gywir.

Canlyniadau Dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu: 

  • Adnabod symptomau alergedd penisilin
  • Cydnabod pwysigrwydd o nodi yn gywir y rhai nad oes ganddynt alergedd go iawn i benisilin
  • Disgrifio’r ystyriaethau i’w gwneud wrth geisio ddad-labelu cleifion fel rhai sydd ag alergedd penisilin
  • Crynhoi’r adnoddau defnyddiol sydd ar gael

Wedi’i anelu at: 

Gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sy’n gweithio mewn rolau a sectorau amrywiol sy’n ymwneud â thrin rhai a allai fod ag alergedd penisilin.

Siaradwyr: 

Laurence Gray, Ffarmacolegydd Clinigol Ymgynghorol
Ruth Mcaleer, Fferyllydd Gwrthficrobaidd
Owen Seddon, Ymgynghorydd Clefydau Heintus a Microbioleg Feddygol

Overview: 

September 28th- the date Alexander Fleming discovered penicillin in 1928 is an annual campaign to raise awareness around the impact of carrying a penicillin allergy label and how it can affect a patient’s healthcare treatment.

The importance of correct identification is important for the safe and appropriate management of patients. The identification of those with true penicillin allergy is of utmost importance. However, it is estimated that where approximately 10% of patients self-report as being penicillin allergic, only around 1% are actually allergic.

Inaccurate diagnosis of penicillin allergy is increasingly being identified as a public health concern due to increased adverse events and infections, poor antimicrobial stewardship and financial implications.

Join us on this webinar to explore how healthcare professionals can get this penicillin allergy label right.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to: 

  • Identify the symptoms of penicillin allergy
  • Recognise the importance of correctly identifying those who are not actually allergic to penicillin
  • Describe the considerations to make if de-labelling patients as penicillin allergic
  • Summarise useful resources available

Designed for: 

Healthcare professionals working in various roles and sectors who are involved in the management of those who may have a penicillin allergy.

Speakers:

Laurence Gray, Consultant Clinical Pharmacologist
Ruth Mcaleer, Antimicrobial Pharmacist
Owen Seddon, Consultant Infectious Disease and Medical Microbiology