Long-term and Prophylactic Antibiotics

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.

When

29th September 2022 17:00
Category:

Description

Gwrthfiotigau Hirdymor a Phroffylactig / Long-term and prophylactic antibiotics
Scroll down for English

Trosolwg: 

Mae gwrthfiotigau’n arf pwysig ar gyfer trin rhai heintiau bacteriol ac fe’u defnyddir yn bennaf fel cyrsiau byr. Fodd bynnag, mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd angen cyrsiau o driniaeth hirach ar gleifion, triniaeth wrth gefn/achub neu fel cyfrwng proffylactig i atal haint.

Mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn broblem gynyddol mewn gofal iechyd heddiw. Felly, mae’r defnydd doeth a phriodol o wrthfiotigau hirdymor/proffylactig yn bwysicach nag erioed. Mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae wrth sicrhau bod ein cleifion yn cael y driniaeth briodol tra’n ymwybodol o’r her y mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn ei rhoi i ofal iechyd heddiw.

Ymunwch â’n panel o Fferyllwyr Gwrthficrobaidd arbenigol ar y weminar hon i ddeall cefndir eu defnydd a’r dystiolaeth ar gyfer rhagnodi priodol. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar reoli ac adolygu cleifion yn briodol sydd ar wrthfiotigau hirdymor/proffylactig

Deilliannau Dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu: 

 • Disgrifio ymwrthedd i wrthfiotigau a’i effaith bresennol o fewn y system gofal iechyd
 • Nodi sefyllfaoedd priodol ar gyfer defnyddio gwrthfiotigau hirdymor/proffylactig
 • Cydnabod pa dystiolaeth sy’n bodoli i gefnogi’r defnydd o wrthfiotigau hirdymor neu wrthfiotigau proffylactig
 • Rhestri’r problemau a’r effaith niweidiol i gleifion sydd ar wrthfiotigau hirdymor/proffylactig
 • Egluro pam mae adolygiad a monitro parhaus o gleifion sydd ar wrthfiotigau hirdymor/proffylactig yn bwysig
 • Rhoi enghreifftiau o’r adnoddau sydd ar gael i’ch cefnogi yn y rôl hon
 • Gwybod pryd mae’n briodol atgyfeirio neu gyfeirio cleifion at weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill

Dyluniwyd ar gyfer: 

Gweithwyr proffesiynol ym maes fferylliaeth sy’n gweithio o fewn unrhyw sector.
Mae croeso i weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill fynychu.

Siaradwyr:

Andrew Hawarden — Fferyllydd Gwrthficrobaidd Gofal Eilaidd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Avril Tucker — Fferyllydd Gwrthficrobaidd Gofal Sylfaenol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Meryl Davies — Fferyllydd Gwrthficrobaidd Arweiniol Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Fformat: 

Cyflwyniad rhyngweithiol gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau.

Paratoi cyn y cwrs:

Nid oes unrhyw ofyniad cyn-cwrs ar gyfer y digwyddiad hwn.

Dyddiad cau cofrestru:

19:30 ar 30/06/2022

Overview: 

Antibiotics are an important tool for the treatment of certain bacterial infections and are mainly used as short courses. However, in some situations, patients may require longer treatment courses, stand-by/rescue treatment or as a prophylactic agent to prevent infection.

Antibiotic resistance is an increasing problem in healthcare today. Therefore, the prudent and appropriate use of long term/prophylactic antibiotics is more important than ever. We all have a role to play in ensuring our patients have the appropriate treatment while being mindful of the challenge antibiotic resistance poses to healthcare today.

Join our panel of specialist Antimicrobial Pharmacists on this webinar to understand the background to their use and evidence for appropriate prescribing. The focus of the session will be around the appropriate management and review of patients on long-term/prophylactic antibiotics.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to: 

 • Describe antibiotic resistance and its current impact within the healthcare system
 • Identify appropriate situations for the use of long-term/prophylactic antibiotics
 • Recognise what evidence exists to support the use of long term or prophylactic antibiotics
 • List the red flags and adverse effects in patients on long-term/prophylactic antibiotics
 • Explain why the review and on-going monitoring of patients on long-term/prophylactic antibiotics is important
 • Give examples of the resources available to support you in this role
 • Know when it is appropriate to refer or signpost patients to other healthcare professionals

Designed for:

Pharmacy professionals working in any sector.
Other healthcare professionals are welcome to attend

Speakers:

Andrew Hawarden – Secondary Care Antimicrobial Pharmacist, Cwm Taf Morgannwg University Health Board
Avril Tucker – Primary Care Antimicrobial Pharmacist, Cwm Taf Morgannwg University Health Board
Meryl Davies – Lead Antimicrobial Pharmacist Primary & Community Care, Public Health Wales

Format: 

An interactive presentation with the opportunity for questions

Pre-course preparation:

There is no pre-course requirement for this event