Lip Health Webinar Recording

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

28th March 2023 00:00

Location

Olive Tree,
Edlogan Way,
Croesyceiliog,
Cwmbran, NP44 2JJ

Category:

Description

Iechyd Gwefusau / Lip Health
(please scroll down for English)

Trosolwg:

Ydych chi bob amser yn ystyried iechyd gwefusau eich cleifion? A fyddech chi’n gwybod beth i edrych allan amdano a phryd i gyfeirio ymlaen am ymchwiliad pellach?

Mae canser gwefusau yn gyfrifol am tua 12 am bob 100,000 y flwyddyn o ganserau yn y DU yn ôl Sefydliad Croen Prydain (British Skin Foundation) Mae’r rhan fwyaf yn cael eu dal yn gynnar ac yn cael eu trin yn llwyddiannus, diolch yn bennaf eu bod mewn ardal weladwy.

Fodd bynnag, i’r rhai nad ydynt yn cael eu dal yn gynnar, gall y canlyniad arwain at ganlyniadau cosmetig a swyddogaethol pellgyrhaeddol gan gynnwys anawsterau lleferydd, cnoi a llyncu.

Ers COVID, adroddwyd bod ymwybyddiaeth Iechyd y Wefus wedi cymryd mwy o amlygrwydd am wahanol resymau; Mae amlygiad UV wedi cynyddu oherwydd bod unigolion yn cymryd hobïau newydd yn yr awyr agored, mae pobl yn fwy ymwybodol o edrych trwy blatfformau rhithwir ac mae ceisiadau am wybodaeth a chyngor gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol wedi cynyddu wrth i’r cyhoedd geisio ffyrdd o hunanofal.

Ymunwch â ni yn y gweminar hwn lle byddwn yn ystyried codi ymwybyddiaeth o ganser y gwefusau a hyrwyddo iechyd gwefusau da.

Canlyniadau dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Disgrifio beth mae iechyd gwefusau da yn edrych fel.
  • Esbonio’r ffactorau risg ar gyfer iechyd gwefusau gwael
  • Nodi ffyrdd o ofalu am iechyd gwefusau
  • Gwybod pryd mae angen ymchwilio neu gyfeirio pellach

Dyluniwyd ar gyfer: 

Digwyddiad cydweithredol yw’r gweminar hwn a drefnir gan dimau CPD Fferylliaeth a Deintyddol yn AaGIC. Mae’n agored i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws y gweithlu fferylliaeth a deintyddol a hefyd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy’n gweithio mewn rolau sy’n wynebu cleifion yng Nghymru.

Siaradwyr:

Ali Lowe, Hylenydd Deintyddol sydd â diddordeb arbennig mewn codi ymwybyddiaeth o Iechyd Gwefusau

Overview:

Do you always consider the lip health of your patients? Would you know what to look out for and when to refer on for further investigation?

Lip cancer accounts for around 12 per 100,000 per annum of cancers in the UK according to the British Skin Foundation. Most are caught early and treated successfully, thanks largely that they are in a visible area.

However, for those that are not caught early, the outcome can have far reaching cosmetic and functional consequences including speech, chewing and swallowing difficulties.

Since COVID, it has been reported that Lip Health awareness has taken more prominence for various reasons; UV exposure has increased due to individuals taking up new hobbies in the outdoors, people are more conscious of looks through virtual platforms and requests for information and advice from healthcare professionals has increased as the public seek ways to self-care.

Join us at this webinar where we will be looking at raising awareness of lip cancer and promoting good lip health.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to: 

  • Describe what good lip health looks like
  • Explain the risk factors for poor lip health
  • Identify ways to look after lip health
  • Know when further investigation or referral is needed

Designed for: 

This webinar is a collaborative event organised by the Pharmacy and Dental CPD teams at HEIW. It is open to healthcare professionals across the pharmacy and dental workforce and also other healthcare professionals working in patient-facing roles in Wales.

Speakers:

Ali Lowe, Dental Hygienist with a special interest in raising awareness of Lip Health