What’s New – an update on what Community Pharmacies in Wales have to offer – WEBINAR RECORDING

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

26th July 2023 00:00

Location

.,
Webinar Recording,

Category:

Description

Beth sy’n newydd – diweddariad ar yr hyn sydd gan Fferyllfeydd Cymunedol yng Nghymru i’w gynnig

(scroll down for English)

Trosolwg:

Mae llawer wedi newid ac yn newid yn y Fferylliaeth – yn enwedig yn yr amgylchedd fferyllfeydd cymunedol.

Ymunwch â ni ar gyfer y weminar hon i gael diweddariad ar newidiadau i’r fframwaith cytundebol a’r gwasanaethau sydd ar gael. Bydd hyn yn cynnwys trosolwg yn ogystal â chyfeirio at adnoddau defnyddiol pellach.

Mae croeso i gydweithwyr sy’n gweithio mewn rolau a sectorau amrywiol ddod i’r sesiwn hon.

Canlyniadau Dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Crynhoi’r fframwaith cytundebol ar gyfer fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru
  • Disgrifio yr amrywiaeth o wasanaethau a mentrau sy’n digwydd mewn fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru
  • Cydnabod sut mae’r gwasanaethau a’r mentrau hyn yn cael eu darparu o amgylchedd fferylliaeth gymunedol
  • Rhoi enghreifftiau o sut y gall gwasanaethau a mentrau fferylliaeth gymunedol fod o fudd i’r claf a chefnogi cydweithwyr sy’n gweithio ar draws rolau a sectorau eraill
  • Nodi adnoddau pellach sydd ar gael i gefnogi’r broses addysg, hyfforddiant ac achredu

Wedi’i gynllunio ar gyfer:

Cydweithwyr sy’n gweithio yn y sector gofal iechyd yng Nghymru ar draws rolau a sectorau amrywiol. Rydym yn annog yn arbennig aelodau o dîmau fferyllfeydd cymunedol i fynychu.

Siaradwyr:

Judy Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contractwyr, Fferylliaeth Gymunedol Cymru
Adam Mackridge, Arweinydd Strategol Fferylliaeth Gymunedol, BIPBC
Louise Allen, Pennaeth Fferylliaeth Gymunedol, BIPCAF

What’s new- an update on what Community Pharmacies in Wales have to offer

Overview: 

A lot has and is changing in Pharmacy- not least in the community pharmacy environment.

Join us for this webinar for an update on changes to the contractual framework and services available. This will include an overview as well as signposting to further useful resources.

Colleagues working in various roles and sectors are welcome to attend this session.

Learning outcomes:

After attending this event participants will be able to: 

  • Summarise the contractual framework for community pharmacies in Wales
  • Describe the variety of services and initiatives happening in community pharmacies in Wales
  • Recognise how these services and initiatives are delivered from a community pharmacy environment
  • Give examples of how community pharmacy based services and initiatives  can benefit the patient and support colleagues working across other roles and sectors
  • Identify further resources available to support education, training and accreditation process

Designed for: 

Colleagues working in the healthcare sector in Wales across various roles and sectors. We especially encourage members of the community pharmacy team to attend.

Speakers: 

Judy Thomas, Director of Contractor Services, Community Pharmacy Wales
Adam Mackridge, Strategic Lead for Community Pharmacy, BCUHB
Louise Allen, Head of Community Pharmacy, CAVUHB